Thánh Phêrô Khanh, Linh Mục 

(+1842)

 

Thánh Phêrô Khanh sinh năm 1780 tại Hòa Duệ thuộc tỉnh Nghệ An. Về sau, ngài dâng mình cho Thiên Chúa, và lãnh nhận thiên chức linh mục. Thời vua Thiệu Trị cấm đạo, ngài bị bắt, chịu nhiều cực hình và bị trảm quyết tại Hà Tĩnh vào ngày 12/7/1842.

Ngày 02/5/1909, Ðức Thánh Cha Piô X đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.Back to Home