Ngày 09 Tháng Mười

Thánh Ðiônysiô, Giám Mục Và Các Bạn Tử Ðạo

 

Trước kia, thánh Ðiônysiô đã cai trị Giáo Hội Nhã Ðiển một thời gian, sau đó, ngài cùng với linh mục Rustique và thầy sáu Elethère vượt biển đến Rôma để xin Ðức Giáo Hoàng Clêmentê sai đi giảng đạo.. Ngài và một số bạn hữu được sai đến với dân tộc Pháp và ngụ tại Ba Lê, trước kia có tên là Lutèce. Ngài hăng say loan truyền Phúc Âm và nhiều người trở lại, các thánh đường được xây cất, nhưng đồng thời cơn bách hại cũng bắt đầu chớm nở. Mặc dù tuổi đã cao nhưng ngài vẫn chứng tỏ lòng can trường chịu mọi đau khổ, không gì có thể ngăn chặn được lòng dũng cảm của ngài. Bị treo lên cây Thập Giá, ngài vẫn giảng dạy mầu nhiệm ơn cứu chuộc. Sau cùng, ngài đã chịu chém đầu cùng với nhiều tín hữu khác ở Montmartre hay "Núi các thánh tử đạo" vào khoảng năm 250.Back to Home