Ngày 07 Tháng Mười

Ðức Mẹ Mân Côi

 

Lễ Ðức Mẹ Mân Côi ngày hôm nay làm chúng ta liên tưởng đến biến cố đạo binh Công Giáo chiến thắng quân Thổ vào năm 1571 tại Lêpan. Tuy nhiên, Giáo Hội cũng muốn chúng ta tìm hiểu vai trò của Ðức Maria trong lịch sử cứu chuộc. Với tiếng "Xin, vâng!", Ðức Mẹ đã chấp nhận và tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, hầu cùng với Ngài thực hiện chương trình cứu rỗi. Phụng vụ hôm nay cũng nói đến các biến cố lớn trong đời Chúa: Nhập Thể, Khổ Nạn và Phục Sinh.

Chúng ta hãy nguyện xin nhờ lời cầu bàu của Mẹ Maria và với tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa, cho mỗi phần tử trong Giáo Hội biết lướt thắng biển trần gian để một ngày kia cũng được khải hoàn vinh phúc như Mẹ.Back to Home