Thánh Bênađô Võ Văn Duệ, Linh Mục; 

Ða Minh Nguyễn Văn Hạnh, Linh Mục 

(+ 1838)

 

- Thánh Bênađô Võ Văn Duệ sinh năm 1755 tại làng Quần Anh (Nam Ðịnh). Lớn lên, ngài dâng mình cho Chúa và thụ phong linh mục. Ðầu tháng 6/1838, lính triều đình tới vây xứ đạo. Mặc dù giáo dân đã đem ngài đi trốn, nhưng vì sợ liên lụy tới họ nên ngài đã tự nộp mình và bị áp giải về Nam Ðịnh, lúc đó ngài đã 83 tuổi.

- Thánh Ða Minh Nguyễn Văn Hạnh sinh năm 1772 tại Năng A (Nghệ An). Ngài đi tu và nhập dòng Ða Minh. Khi vua Minh Mạng cấm đạo ráo riết, ngài phải trú ẩn tại làng Quần Anh, nhưng rồi cũng bị bắt sau cha Bênađô Duệ mấy hôm vào ngày 07/6/1838, và cũng bị giải về Nam Ðịnh. Tại cổng thành, lính đặt sẵn Thánh Giá cho khách bộ hành dày đạp. Thấy thế, ngài đứng lại phản đối, buộc cất đi thì ngài mới chịu vào thành. Sau một hồi giằng co, lính đã phải nhượng bộ.

Trong tù, hai cha gặp nhau vui mừng vì sắp được đổ máu làm chứng đạo thánh. Hai ngài phải ra trước công đường nhiều lần và chịu đánh đập tàn nhẫn. Dầu tuổi già sức yếu, hai ngài vẫn luôn vui vẻ chịu cực hình và khuyên nhủ các bạn tù trung kiên với đức tin.

Cuối tháng 6, các quan lên án tử hình hai ngài và được triều đình châu phê. Ngày 01/8/1838, vừa khi nhận được bản án từ kinh gửi ra, lý hình đã chém đầu hai ngài tại pháp trường Ba Tòa (Nam Ðịnh).

Ðức Thánh ChaLêô XIII đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước ngày 27/5/1900.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 


Back to Home