Sách Lễ Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Kinh Tiền Tụng Thánh Thể

 

Lời Tiền Tụng Thánh Thể I

Hy lễ và bí tích của Chúa Ki-tô.

Ðọc trong lễ tiệc ly; lễ mình và máu Chúa; và trong lễ ngoại lịch về Thánh Thể

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Người là Tư Tế thật và vĩnh cửu, khi thiết lập thể thức hy lễ trường tồn, Người là Ðấng đầu tiên đã dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu độ, và đã truyền cho chúng con dâng mà tưởng nhớ đến Người. Khi chúng con rước Mình Người hiến tế vì chúng con, thì chúng con được mạnh sức. Và khi chúng con rước Máu Người đổ ra vì chúng con, thì chúng con được rửa sạch.

Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh Thiên quốc chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

 

Lời Tiền Tụng Thánh Thể II

Hiệu quả của mầu nhiệm Thánh Thể.

Ðọc trong lễ tiệc ly; lễ mình và máu Chúa; và trong lễ ngoại lịch về Thánh Thể

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Khi dùng bữa tối sau hết với các Tông Ðồ của Người, vì muốn chúng con tưởng niệm đến muôn đời mầu nhiệm Thập Giá sinh ơn cứu độ, Người đã dâng mình cho Chúa làm Con Chiên vẹn sạch làm của lễ ca ngợi hoàn hảo được Chúa chấp nhận.

Nhờ mầu nhiệm đáng kính này, Chúa nuôi dưỡng và thánh hóa các tín hữu Chúa, để nhân loại trên khắp địa cầu được cùng một đức tin chiếu soi và cùng một đức ái liên kết.

Vậy, khi chúng con đến dự bàn tiệc bí tích kỳ diệu này, và được no đầy ân sủng dịu ngọt của Chúa, chúng con thấy như được dự tiệc trên trời.

Bởi đó, mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca mới thờ lạy Chúa, và cùng với toàn thể đạo binh các Thiên thần, chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page