Hướng Về Ðức Kitô

Giáo Lý Tóm Lược Chuẩn Bị Năm Thánh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

(C) Copyright 1996. Tác giả giữ bản quyền.

Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page