PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 10 tháng 03 năm 2002

Lời Cầu Của Dân Chúa

Chúa Nhật IV Mùa Chay (Ga 9,1-41)

 

Dẫn vào cầu nguyện: "Bao lâu Thày còn ở thế gian, Thày là ánh sáng thế gian". Ðó là lời Ðức Giêsu nói với các môn đệ trước khi làm phép lạ cho người mù được thấy. Ta ước ao biết bao nhận được ánh sáng của Chúa chiếu rõi vào đời ta. Vậy ta hãy dâng lên Chúa lời nguyện sau đây.

 

1. "Bao lâu Thày còn ở thế gian" / có nghĩa là / trọn cuộc sống trần thế của Ðức Giêsu / bao gồm cả lời nói / và việc làm của Chúa / đều mặc khải / và hướng người ta về với Chúa Cha./ Ta hãy xin Chúa giúp / để mọi lời chúng ta nói và mọi việc chúng ta làm / đều qui hướng ta về Thiên Chúa là Cha./ Chúng con cầu xin Chúa.

2. Ðức Giêsu nhổ nước miếng / trộn thành bùn / và xức vào mắt người mù / rồi bảo anh ta / đến hồ Silôắc mà rửa./ Anh ta làm như vậy / liền được sáng mắt. Anh mù này chính là hình ảnh mỗi Kitô hữu chúng ta / được đưa vào thế giới / của ánh sáng mặc khải / nhờ phép rửa./ Ta hãy xin Chúa giúp / để các Kitô hữu chúng ta / biết sống như con cái sự sáng / và giúp nhiều người nhận ra Ðức Giêsu / là ánh sáng thế gian./ Chúng con cầu xin Chúa.

3. Anh mù này / nêu gương cho mọi Kitô hữu chúng ta / về lòng can đảm / tuyên xưng Ðức Kitô là vị ngôn sứ./ Xã hội ngày nay cũng đặt ra nhiều thách thức./ Nền kinh tế thị trường / có xu hướng biến tất cả / thành hàng hóa / và có nguy cơ / lấy đồng tiền / làm thước đo mọi sự./ Ta hãy cầu xin Chúa ban ơn để các Kitô hữu chúng ta / biết can đảm sống rõ nét / sứ mạng của Chúa Kitô / là yêu thương và phục vụ./ Chúng con cầu xin Chúa.

4. Ðức Giêsu nghe nói / người Do Thái đã trục xuất / anh mù được Người chữa lành./ Gặp lại anh, Người hỏi:/ "Anh có tin vào Con Người không?"/ Anh ta đáp / "Thưa Ngài Ðấng ấy là ai để tôi tin?"/ và khi được Ðức Giêsu trả lời:/ "Anh đã thấy Người./ Chính Người đang nói với anh đây."/ Anh ta liền nói:/ "Thưa Ngài tôi tin."/ Rồi anh sấp mình trước mặt Người./ Ta hãy xin Chúa ban ơn / giúp các Kitô hữu chúng ta / biết tin vào Ðức Kitô / theo gương người mù / được Chúa chữa cho sáng mắt. Chúng con cầu xin Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, chúng con đặt mình để chính Chúa soi sáng và ban sức mạnh, giúp chúng con tin và trung tín với Chúa đến cùng hầu được ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con. Amen. 

 


Back to Home Page