PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 20 tháng 01 năm 2002

Lời Cầu Của Dân Chúa

Chúa Nhật II Thường Niên (Ga 1,29-34)

 

Dẫn vào cầu nguyện: Khởi đầu sách Tin Mừng của Gioan, Ðức Giêsu được giới thiệu là Ðấng xóa tội trần gian. Về cuối sách, Người ban Thánh Thần cho các môn đệ để họ tha tội cho ai thì người ấy được tha. Cuộc hòa giải trời và đất được nhân lên và lan rộng ra qua Hội Thánh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cuộc hòa giải này được tiến triển mạnh mẽ qua thời đại chúng ta đang sống.

 

1. Ðức Giêsu được nhìn nhận / là Chiên Thiên Chúa / Ðấng hiến dâng mạng sống mình / để đền tội cho dân./ Với lòng biết ơn sâu xa / ta hãy xin Chúa giúp / để ta và mọi Kitô hữu / có khả năng sống tinh thần hòa giải / và góp phần xây dựng / nền văn minh tình thương theo Tin Mừng của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

2. Từ thân xác Ðức Giêsu đã chết / và được tôn vinh,/ Chúa Thánh Thần / đã tuôn trào trên người tín hữu / nguồn suối có sức tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi./ Ta hãy xin Chúa / cho các Kitô hữu chúng ta / biết dìm mình trong cái chết của Chúa / để từ đó / sống sự sống mới do Chúa Thánh Thần ban. Chúng con cầu xin Chúa.

3. Cũng từ thân xác Ðức Giêsu / đã chết và được tôn vinh / Chúa Thánh Thần / ban cho các tín hữu / máu Giao Ước mới / từ cạnh sườn Ðức Giêsu đổ ra / để muôn người được ơn tha tội./ Ta hãy xin Chúa ban ơn / để ta nghiệm được sức hút / do Tình Yêu Thiên Chúa / khiến ta mở rộng cõi lòng ta ra / với Chúa và với tha nhân. Chúng con cầu xin Chúa.

4. Chúa Thánh Thần của Thiên Chúa / ngự trên Ðức Giêsu / và sai Người đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó./ Cũng Chúa Thánh Thần đang sai phái Hội Thánh Chúa / đến với thế giới hôm nay./ Ta hãy xin Chúa giúp sức / để đời sống các Kitô hữu chúng ta / trở nên lời rao giảng Tin Mừng cho thế giới ta đang sống. Chúng con cầu xin Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, thế giới chúng con đang sống không thiếu những tệ nạn xã hội làm cho phẩm giá con người bị đè bẹp và sự sống của kẻ yếu bị giết chết. Xin thương giúp đỡ để các Kitô hữu chúng con tích cực làm chứng cho các giá trị Tin Mừng của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

 

Sự Sống Mới Do Chúa Thánh Thần Ban:

"Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Ðức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta cùng được mai táng với Người. Bởi thế cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới." (Rm 6,3-4)

 


Back to Home Page