Nghi Thức Thánh Lễ

Theo bản dịch mới của Ủy Ban Phụng Tự

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam 1993

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Nghi Thức Thánh Lễ có giáo dân tham dự

 

A. Nghi Thức Ðầu Lễ

 

Ca Nhập Lễ

Khi giáo dân đã tề tựu, linh mục cùng với những người giúp lễ tiến đến bàn thờ, đang khi đó hát (hoặc đọc) ca nhập lễ.

Khi tới bàn thờ, linh mục cùng với những người giúp lễ cúi chào bàn thờ, rồi linh mục tiến lên hôn kính bàn thờ và tùy nghi xông hương (hoặc niệm hương). Sau đó, cùng với các người giúp lễ về ghế...

Dứt ca nhập lễ, linh mục vẫn đứng, mặt quay về phía giáo dân, vừa làm dấu thánh giá vừa đọc:

Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

Giáo dân thưa:

Amen.

 

Lời Chào

Linh mục quay về phía giáo dân. Dang tay chào:

Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.

Hoặc chào:

Chúa ở cùng anh chị em.

Giáo dân thưa:

Và ở cùng Cha.

Linh mục hoặc phó tế hay thừa tác viên xứng hợp có thể nói vắn tắt ít lời hướng lòng giáo dân về thánh lễ hôm ấy.

 

Nghi Thức Sám Hối

Tiếp đến là hành động sám hối. Linh mục kêu mời giáo dân sám hối.

Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành thánh lễ.

Thinh lặng giây lát rồi mọi người cùng đọc kinh Sám Hối:

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót.

Ðấm ngực và đọc:

Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Rồi đọc tiếp:

Vì vậy tôi xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

Linh mục đọc lời tha tội:

Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

Giáo dân thưa:

Amen.

Có thể chọn các mẫu chào và sám hối khác ở phần Phụ Lục.

 

Kinh Thương Xót

Tiếp đến là Kinh Xin Chúa Thương Xót, nếu trước đó không đọc trong công thức sám hối:

X. Xin Chúa thương xót chúng con.

Ð. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Ð. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Xin Chúa thương xót chúng con.

Ð. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kinh Vinh Danh

Ðoạn hát hoặc đọc kinh Vinh Danh khi có luật buộc.

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Lạy Chúa Cha toàn năng, Chúa là Thiên Chúa, là Vua ngự trên trời: Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa vinh hiển vô biên. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa. Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con của Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con; Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chỉ có Chúa là Ðức Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao. Lạy Chúa Giêsu Kitô, cùng với Chúa Thánh Thần, Chúa muôn đời vinh hiển với Chúa Cha. Amen.

 

Lời Nguyện Ðầu Lễ

Dứt kinh Vinh Danh, linh mục chắp tay nói:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Mọi người cùng linh mục thinh lặng trong giây lát. Sau đó linh mục dang tay đọc lời nguyện nhập lễ.

Giáo dân thưa:

Amen.

B. Phụng Vụ Lời Chúa

 

Bài Ðọc I

Người đọc sách đến giảng bài đọc 1. Trích sách... Trích thư... Mọi người ngồi nghe. Cuối bài đọc, người đọc sách kết thúc:

Lời của Chúa

Mọi người tung hô:

Tạ ơn Chúa

 

Ðáp Ca

Xướng viên hoặc ca viên đọc hoặc hát thánh vịnh. Giáo dân đọc hoặc hát câu đáp.

 

Bài Ðọc II

Nếu phải đọc bài đọc 2 thì mọi sự diễn tiến như bài đọc 1.

 

Alleluia

Tiếp đến là Ha-lê-lui-a hay lời tung hô Tin Mừng.

 

Phúc Âm

Phó tế hoặc linh mục cùng các người giúp lễ, tùy nghi mang hương nến, đi đến giảng đài. Tại đây, phó tế hoặc linh mục bắt đầu:

Chúa ở cùng anh chị em.

Giáo dân thưa:

Và ở cùng Cha (Thầy).

Phó tế hoặc linh mục:

Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh...

Trong lúc đọc câu đó, phó tế hoặc linh mục ghi dấu thánh giá trên sách, trên bàn, trên miệng và trên ngực mình.

Giáo dân tung hô:

Lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa.

Tiếp đến nếu có xông hương, phó tế hoặc linh mục xông hương sách rồi công bố Tin Mừng.

Dứt Tin Mừng, phó tế hoặc linh mục kết thúc:

Phúc Âm của Chúa.

Mọi người tung hô:

Lạy Chúa Kitô, chúng con ngợi khen Chúa.

Rồi phó tế hoặc linh mục hôn sách và đọc thầm:

Nhờ những lời Tin Mừng vừa đọc, xin Chúa xóa tội chúng con.

 

Giảng

Phải giảng trong các ngày Chúa Nhật và lễ trọng, khuyên giảng trong các ngày lễ khác nữa.

 

Kinh Tin Kính

Giảng xong, đọc kinh Tin Kính khi phải đọc:

Tôi tin kính một Thiên Chúa duy nhất là Chúa Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

Tôi tin kính một Chúa duy nhất là Ðức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế.

(Từ "Bởi phép Chúa Thánh Thần" đến "và đã làm người" mọi người đều cúi mình).

Bởi phép Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Vì chúng ta, người chịu đóng đinh vào thập giá dưới thời Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại đúng như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, triều đại người sẽ vô cùng vô tận. Tôi tin kính Chúa Thánh Thần, Người là Chúa và là Ðấng ban sự sống, Người phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con. Người đã dùng các ngôn sứ mà phán dạy.

Tôi tin kính một Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo, và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa duy nhất để tha tội. Tôi đợi trông ngày kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.

 

Lời Nguyện Tín Hữu

Ðoạn đọc lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện tín hữu.

 

C. Phụng Vụ Thánh Thể

 

Ðọc lời nguyện tín hữu xong, bắt đầu hát ca tiến lễ. Trong khi đó, các người giúp lễ mang chén thánh, khăn thánh, khăn lau chén và sách lễ lên bàn thờ.

Nên để giáo dân biểu lộ sự tham dự của họ qua việc dâng lễ: mang bánh, rượu để cử hành Thánh Thể, hoặc mừng lễ vật khác để phụ giúp những nhu cầu của Hội Thánh hay để nâng đỡ người nghèo.

Linh mục đứng ở bàn thờ, cầm đĩa thánh đựng bánh, nâng lên cao một chút và đọc:

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, chúc tụng Chúa đã ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người, xin dâng lên Chúa để bánh này trở nên bánh trường sinh nuôi dưỡng chúng con.

Nếu có hát ca tiến lễ, linh mục đọc thầm câu trên, còn nếu không hát thì linh mục đọc lớn tiếng.

Cuối cùng giáo dân tung hô:

Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Linh mục đặt đĩa bánh lên khăn thánh.

Phó tế hoặc linh mục rót rượu và một chút nước vào chén thánh, đang khi ấy đọc thầm:

Cũng như giọt nước này hòa chung với rượu, xin cho chúng con được thông phần bản tính Thiên Chúa của Ðấng đã đoái thương chia sẻ thân phận làm người với chúng con.

Linh mục cầm chén thánh nâng lên cao hơn một chút và đọc:

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người, xin dâng lên Chúa để rượu này trở nên uống thiêng liêng cho chúng con.

Nếu có hát ca tiến lễ, linh mục đọc thầm câu trên, còn nếu không hát, thì linh mục đọc lớn tiếng.

Cuối cùng giáo dân tung hô:

Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Rồi đặt chén thánh lên khăn thánh.

Sau đó linh mục cúi mình đọc thầm:

Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng con đang hết lòng khiêm nhường thống hối, và xin cho lễ tế chúng con dâng trước Tôn Nhan hôm nay được đẹp lòng Chúa.

Tùy nghi xông hương của lễ và bàn thờ, rồi phó tế hoặc một người giúp lễ xông hương cho linh mục và giáo dân.

Sau đó, linh mục rửa tay ở góc bàn thờ và đọc thầm:

Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con đã phạm, xin Ngài thanh tẩy.

Linh mục trở lại bàn thờ, quay mặt về phía giáo dân, dang tay mời giáo dân cầu nguyện và nói:

Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.

Giáo dân thưa:

Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người.

 

Lời Nguyện Tiến Lễ

Sau đó, linh mục dang tay đọc lời nguyện tiến lễ. Cuối lời nguyện, linh mục kết thúc:

a. Nếu thưa với Chúa Cha:

Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

b. Nếu thưa với Chúa Cha, nhưng ở cuối lời nguyện vừa nói tới Chúa Giêsu:

Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

c. Nếu thưa với Chúa Giêsu:

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Giáo dân thưa:

Amen.

 

Lời Tiền Tụng

X. Chúa ở cùng anh chị em.

Ð. Và ở cùng Cha.

X. Hãy nâng tâm hồn lên.

Ð. Chúng con đang hướng về Chúa.

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Ð. Thật là chính đáng.

Lạy Cha chí thánh, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con yêu quý của Cha, thật là chính đáng, phải đạo, và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Người là Ngôi Lời của Cha, Cha đã phán ra để sáng tạo muôn loài. Người là Ðấng Cha đã sai đến để cứu chuộc chúng con. Người đã nhập thể bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, và được Ðức Nữ Trinh Nữ sinh ra. Người đã dang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu dương sự sống lại. Như vậy, Người đã chu toàn tôn ý, và quy tụ một dân thánh dành riêng cho Cha.

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên Thần và các Thánh, chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển và đồng thanh tung hô rằng:

Tất cả:

Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Thiên Chúa, Chúa Tể càn khôn là Ðấng Thánh.

Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa.

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa.

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

 

Kinh Tạ Ơn II

Chủ tế dang tay đọc:

Lạy Cha, Cha thật là Ðấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.

Chủ tế đặt hai tay trên lễ vật và đọc:

Vì thế, chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này.

Chắp tay. Làm một dấu thánh giá trên bánh và rượu, đang khi đó đọc:

Ðể biến thành Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ.

Chắp tay. Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ ràng và lớn tiếng:

Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình,

Chủ tế cầm lấy bánh, nâng lên một chút và đọc tiếp:

Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói:

Hơi cúi mình:

Tất cả các con, cầm lấy mà ăn: Này là Mình Thầy. Sẽ bị nộp vì các con.

Chủ tế cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho giáo dân thấy, đặt trên đĩa bánh, cúi mình thờ lạy.

Rồi đọc tiếp:

Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn,

Chủ tế cầm chén thánh nâng lên cao một chút và đọc tiếp:

Người cầm lấy chén rượu, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói:

Hơi cúi mình.

Tất cả các con, cầm lấy mà uống: Này là Chén Máu Thầy, Máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này, mà nhớ đến Thầy.

Chủ tế nâng chén lên cho giáo dân thấy, đặt trên khăn thánh, cúi mình thờ lạy.

 

Tung Hô

Rồi chủ tế nói:

Ðây là Mầu Nhiệm Ðức Tin.

Giáo dân tung hô:

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa đã chịu chết, và tuyên xưng Chúa đã sống lại, cho tới khi Chúa lại đến.

Có thể chọn mẫu tung hô khác.

Chủ tế dang tay đọc:

Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ Con Cha đã chịu chết và sống lại chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước Tôn Nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô.

Ðồng tế 1:

Lạy Cha, xin nhớ đến Hội Thánh Cha loan rộng khắp hoàn cầu. Và làm cho Hội Thánh nên hoàn hảo về Ðức Mến, trong niềm hiệp thông với Ðức Thánh Cha..., Ðức Cha..., giám mục giáo phận chúng con, và toàn thể hàng giáo sĩ.

(Trong thánh lễ có nghi thức riêng, có thể thêm ý cầu nguyện đặc biệt ở chỗ này).

Trong thánh lễ cầu cho kẻ qua đời, có thể thêm:

(Xin Cha nhớ đến OBACE T. là (những) người con mà Cha đã (vừa) gọi ra khỏi đời này về với Cha. Nhờ bí tích Thánh Tẩy, (những) người tín hữu này đã cùng chết với Chúa Kitô, xin Cha cho được cùng sống lại với Người).

Ðồng tế 2:

Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Ðặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng Tôn Nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Ðức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các Tông Ðồ và toàn thể các Thánh, đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha.

Chắp tay.

Nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con yêu quý của Cha.

Chủ tế cầm đĩa với bánh thánh và chén, nâng cả hai lên và nói:

Chính nhờ Ðức Kitô, cùng với Ðức Kitô, và trong Ðức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.

Giáo dân tung hô:

Amen.

 

D. Nghi Thức Hiệp Lễ

 

Ðặt chén và đĩa xuống, chủ tế chắp tay đọc:

Vâng lệnh Chúa cứu thế, và theo lời Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:

Chủ tế dang tay và cùng với giáo dân đọc:

Lạy Cha chúng con là Ðấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, xin tha tội cho chúng con cũng như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Chủ tế dang tay đọc một mình:

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi, và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Ðức Giêsu Kitô, Ðấng cứu độ chúng con ngự đến.

Chắp tay.

Giáo dân tung hô kết thúc lời nguyện:

Vì Cha là Vua, là Chúa quyền năng, là Ðấng vinh hiển muôn đời.

Chủ tế dang tay đọc rõ tiếng:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: "Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con". Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến Ðức Tin của Hội Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn.

Chắp tay.

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Giáo dân thưa:

Amen.

Chủ tế quay về phía giáo dân, dang tay rồi chắp lại và nói:

Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.

Giáo dân thưa:

Và ở cùng Cha.

Tùy nghi chủ tế hoặc phó tế nói:

Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Mọi người tỏ cho nhau dấu bình an và bác ái theo phong tục địa phương. Chủ tế chúc bình an cho phó tế hay cho người giúp lễ. Rồi bẻ bánh trên đĩa, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén và đọc thầm:

Xin Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô hòa lẫn với nhau mà chúng con sắp lãnh nhận cho chúng con được sống muôn đời.

Trong khi đó hát hoặc đọc:

Lạy Chiên Thiên Chúa là Ðấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa là Ðấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa là Ðấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.

Nếu việc bẻ bánh kéo dài, có thể lặp lại nhiều lần "Lạy Chiên Thiên Chúa", nhưng lần cuối cùng vẫn kết "xin ban bình an cho chúng con".

Chủ tế chắp tay đọc thầm:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống và nhờ Chúa Thánh Thần hợp tác, Chúa đã chết cho thế gian được sống, xin Mình và Máu Thánh Chúa đây cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ; xin cho con hằng tuân giữ giới răn Chúa, và đừng để con lìa xa Chúa bao giờ.

Hay là:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa, xin đừng để con vì thế mà bị kết án và luận phạt, nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ, xin che chở và cứu chữa hồn xác con.

Chủ tế bái gối rồi cầm bánh thánh lên trên đĩa, quay về phía giáo dân đọc lớn tiếng:

Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

Chủ tế đọc chung với giáo dân một lần:

Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự đến cùng con, nhưng xin Chúa chỉ phán một lời, thì con được lành mạnh.

Chủ tế đọc thầm:

Xin Mình Thánh Chúa Giêsu gìn giữ con, cho con được sống muôn đời.

Chủ tế cung kính rước Mình Thánh. Rồi cầm chén và đọc thầm:

Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời.

Chủ tế cung kính rước Máu Thánh. Rồi cầm đĩa hoặc chén đựng Mình Thánh đi đến từng người rước lễ, nâng bánh thánh lên môi chút và nói:

Mình Thánh Chúa Kitô.

Người rước lễ thưa:

Amen.

Và cho rước lễ.

Nếu phó tế hoặc một thừa tác viên khác cho rước lễ thì cũng làm như vậy.

Nếu cho rước lễ dưới hai hình thì giữ như luật dạy.

Trong lúc chủ tế rước lễ thì bắt đầu hát ca hiệp lễ.

Cho rước lễ xong, chủ tế hoặc phó tế tráng chén. Trong lúc tráng chén, chủ tế đọc thầm:

Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa, xin cho chúng con tiếp nhận Chúa với lòng trong sạch, và ước chi ân huệ này trở nên linh dược muôn đời cho chúng con.

Chủ tế có thể trở về ghế. Tùy nghi giữ thinh lặng thánh trong ít phút, cũng có thể hát hoặc đọc thánh vịnh hay thánh ca tạ ơn.

 

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Chủ tế đứng tại ghế hoặc lên bàn thờ và nói:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Nếu trước đó không có thinh lặng thánh thì mọi người cùng với chủ tế thinh lặng cầu nguyện trong giây lát. Rồi chủ tế dang tay đọc lời cầu nguyện hiệp lễ.

Kết thúc Lời Nguyện Hiệp Lễ, chủ tế:

a. Nếu thưa với Chúa Cha:

Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

b. Nếu thưa với Chúa Cha, nhưng ở cuối lời nguyện vừa nói tới Chúa Giêsu:

Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

c. Nếu thưa với Chúa Giêsu:

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Giáo dân:

Amen.

 

Nghi Thức Kết Lễ

Nếu có gì thông báo cho giáo dân thì nói lúc này.

Ðể giải tán, chủ tế quay về phía giáo dân, dang tay chào:

Chúa ở cùng anh chị em.

Giáo dân thưa:

Và ở cùng Cha.

Chủ tế ban phép lành:

Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, và Chúa Con X và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Giáo dân thưa:

Amen.

Trong ít nhiều ngày hay trường hợp, trước công thức ban phép lành, theo chữ đỏ, theo công thức khác trọng thể hơn, hoặc có lời nguyện trên dân Chúa.

Phó tế hoặc chủ tế chắp tay quay về phía giáo dân tuyên bố:

Lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.

Giáo dân thưa:

Tạ ơn Chúa.

Chủ tế cung kính hôn bàn thờ như đầu lễ. Cúi mình chào bàn thờ chung với các người giúp lễ, rồi về phòng thánh.

Nếu ngay sau thánh lễ có nghi thức phụng vụ thì bỏ nghi thức giải tán.

 


Back to Home Page