Tìm hiểu và chia sẻ
đời sống Tin Mừng

Linh Mục Augustine, SJ. phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngày 14 tháng 11 năm 1999
Chúa Nhật 33 Quanh Năm A

Ðọc Tin Mừng Mt 25,14-30

Gợi ý để sống và chia sẻ Tin Mừng

(UNDER CONSTRUCTION)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page