Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện

Ðôi Hàng Tâm Tư Cho Một Ðời Kitô Hữu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 17 -

Cách Kìm Hãm Hay Nhất

 

Trong một hội nghị bàn về các yếu tố thúc đẩy các nhà xuất bản phải coi cẩn thận nội dung các bài viết, người ta nêu ra những lý do sau đây:

1. Sợ bị độc giả kiện.

2. Thị hiếu của độc giả: sao cho họ không bất mãn và bỏ không mua báo nữa.

3. Tác phong đạo đức của nhà xuất bản.

Một hội nghị khác của các nhà nghiên cứu về tội phạm tập trung vào những gì có thể ngăn chặn con người phạm luật. Cũng có ba điểm:

1. Sợ bị tù.

2. Ðạo đức gia đình.

3. Sợ bị trả thù.

*

* *

Trong hai lãnh vực kể trên có hai ảnh hưởng khiến ta ngừng lại không làm những điều là vô luân lý hay phá hoại.

Người tin Chúa có gì kìm hãm cho mình khỏi vi phạm luật của Chúa không? Một số điều kể trên cũng có tác dụng kìm hãm. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là lòng kính yêu Chúa. Vì yêu mến Chúa, chúng ta tôn trọng quyền uy của Ngài. Ðó cũng là động cơ chính cho đời sống vâng phục. Chúng ta yêu Chúa và chúng ta biết rằng những hành vi xấu sẽ làm cho Chúa không vui. Vì Chúa là đấng thánh khiết nên Ngài có quyền ra lệnh cho chúng ta, và đòi chúng ta phải khai trình các việc mình đã làm.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page