Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện

Ðôi Hàng Tâm Tư Cho Một Ðời Kitô Hữu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 103 -

Nếu Máu Không Ðổ Ra

 

"Không có máu đổ ra thì không có ơn tha thứ" (Dt 9,22).

Ðây là tiếng nói của chân lý không bao giờ thay đổi. Trong các lễ tế chuộc tội của dân Chúa ngày xưa, không có lễ nào là không đổ máu. Không có trường hợp nào, phương cách nào tội được tha mà không có sự đền tội.

Như thế có nghĩa là, tôi không có một hy vọng nào, nếu không có Chúa Cứu Thế hy sinh. Vì không có máu nào khác đủ giá trị để chuộc tội cho tôi. Chỉ có máu của Chúa Giêsu mới có hiệu năng.

Như thế phải chăng tôi tin Chúa thì máu cứu chuộc của Chúa áp dụng cả cho tôi. Vâng, tất cả mọi người cần đến Chúa như nhau cả. Chúng ta có đạo đức, thánh thiện, rộng lượng dễ mến đến đâu cũng không được miễn trừ một phần nào, vì tội ác sẽ không chịu thua trước một thứ máu nào khác với máu của Chúa Giêsu, là Ðấng Thiên Chúa đã sai đến như một của lễ chuộc tội.

Phước hạnh biết bao vì chỉ có một cách tha tội. Tôi không cần cách nào nữa. Những người chỉ có đạo hình thức không thể nào hiểu được chúng ta vui sướng đến đâu khi tội được tha vì danh Chúa Giêsu. Những việc phúc đức, lời cầu nguyện và những nghi lễ đem đến cho họ đôi phút an ủi, nhưng họ vẫn thiếu một phần quan trọng của sự cứu rỗi: Vì không có đổ máu, không bao giờ được tha thứ.

Ta phải bình tâm nghĩ đến sự công chính của Chúa khi trừng phạt tội. Việc trừng phạt ấy Chúa Giêsu đã mang hết cả. Trên thập tự giá thay cho chúng ta. Ngày nay chúng ta chỉ cần tin để được cứu. Nhưng tiếc thay nhiều người vẫn còn lý luận và chưa chịu tin. Những người ấy quên rằng không có máu nào khác có khả năng bôi xóa tội ác ngoại trừ máu của Chúa Giêsu. Không có cách nào khác hơn là cách Chúa hy sinh chịu trừng phạt thay cho tất cả mọi người.

Người tin Chúa mà không nghĩ đến máu Chúa đổ ra vì mình thì chưa hẳn đã biết mình được tha tội.

Bạn nghĩ sao?

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page