Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 9 Thường Niên Năm C

Lòng Tin Mạnh Mẽ Khiêm Tốn

(1V 8,41-43; Gl 1,1-2,6-10; Lc 7,1-10)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 9 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta hết lòng tin tưởng Chúa, phán đoán mọi sự theo giáo huấn của Chúa và đem ra thực hành, để Người giúp chúng ta làm được tất cả những gì mà tự sức chúng ta không làm được.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh lễ. Xin cho chúng ta tin Chúa mạnh mẽ và khiêm tốn như viên sĩ quan trong Tin Mừng hôm nay.

- Dẫn vào bài đọc 1: 1V 8,41-43

Vua Salomon vừa xây xong Ðền Thờ thì cầu xin Chúa nhận lời tất cả những ai đến đó cầu nguyện, để họ nhận biết Danh Người mà tin Người. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Gl 1,12.6-10

Ðoạn thư sau đây thuật lại: khi thánh Phaolô nghe có kẻ giảng thứ tin mừng khác với Tin Mừng ngài giảng, ngài khẳng định tin mừng đó không phải của Chúa Kitô, vì không do ngài là kẻ được Chúa chọn rao giảng.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 7,1-10

Một sĩ quan ngoại giáo có đầy tớ bệnh nặng. Ông tin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ ông được mạnh. Chúa khen ông tin mạnh mẽ khiêm tốn và cho đầy tớ ông mạnh lại. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa khen kẻ tin Chúa và nhận lời kẻ khiêm nhượng. Chúng ta vững lòng tin Chúa và khiêm tốn cầu nguyện.

1. Chúa trao cho Hội Thánh sứ mạng truyền bá đức tin cho mọi người. Xin cho các thành phần Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng và bằng đời sống chứng tá của mình.

2. Nhiều người hiện nay tin tưởng vào của cải vật chất và quyền lực chức quyền hơn là tin Chúa. Xin cho họ biết chỉ có Chúa mới cứu họ khỏi mọi khốn khổ hồn xác.

3. Nhờ lòng tin khiêm nhường mạnh mẽ mà viên sĩ quan ngoại giáo được Chúa khen ngợi cứu giúp. Xin cho các tín hữu Chúa biết noi gương sáng đó hằng ngày.

4. Thánh Phaolô cương quyết bảo vệ Tin Mừng và niềm tin Chúa. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết noi gương thánh nhân, luôn củng cố niềm tin của chúng ta vào Lời Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa khen ngợi lòng tin mạnh mẽ khiêm tốn của viên sĩ quan ngoại giáo. Xin giúp chúng con sống khiêm tốn và tin Chúa mạnh mẽ suốt đời.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page