Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm C

Ngôn Sứ Cho Nơi Khác

(Gr 1,4-5.17-19; 1Cr 12,31-13,13; Lc 4,21-30)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 4 thường niên...

Lời Chúa hôm nay thuật lại những người đồng hương với Chúa Giêsu khinh dễ Người. Họ nghe Người giảng dạy đầy quyền năng thì cảm phục. Nhưng không nhận Người là Ðấng Cứu Thế, nên Người không làm phép lạ giúp họ. Thế là họ căm phẩn trục xuất Người và tìm cách giết Người, "nhưng Người băng qua giữa họ mà đi".

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, xin cho chúng ta gạt bỏ mọi thành kiến, tư lợi, kiêu căng, tin tưởng Chúa Giêsu là Ðấng Thiên Sai, là Ðấng Cứu Thế của chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: Gr 1,4-5.17-19

Chúa chọn Giêrêmia làm ngôn sứ giảng dạy dân Chúa. Nhưng ông sợ hãi từ chối, nên Chúa hứa ở với ông. Chúa cũng nhờ Hội Thánh và chúng ta rao giảng Tin Mừng, và hứa ở với chúng ta cho đến tận thế. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 12,31-13,13

Ðức tin, đức cậy, đức mến đều tồn tại, nhưng đức mến cao trọng hơn hết. Nói được các thứ tiếng hay hiến thân cho người khác mà không có đức mến thì chẳng ích gì. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 4,21-30

Khi nghe Chúa Giêsu loan báo Người là Ðấng Cứu Thế, các đồng hương thán phục Người. Nhưng vì tư lợi và thành kiến, họ trở lại khinh dễ Người, tìm cách giết Người, nên không được Người cứu giúp.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế Chúa Cha sai đến cứu vớt chúng ta. Chúng ta hân hoan đón tiếp Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh được Chúa Kitô thiết lập để tiếp nối công trình cứu độ của Người. Xin cho các thành phần Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng như ý Chúa muốn.

2. Nhiều người ngày nay đau khổ vì nạn kỳ thị, hận thù, bạo lực. Xin cho mọi người biết sống quảng đại, thương yêu, thông cảm với nhau.

3. "Hiện nay đức tin đức cậy và đức mến đều tồn tại, nhưng cao hơn hết là đức mến". Xin cho các Kitô hữu nhiệt tâm sống nhân đức cao trọng này hằng ngày.

4. Chúa cũng nhờ chúng ta làm ngôn sứ cho Chúa như tiên tri Giêrêmia. Xin cho các giáo hữu cộng đoàn chúng ta luôn chu toàn sứ mạng, bằng lời cầu nguyện, việc bác ái và gương sáng hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã cho Con Chúa đến cứu chuộc chúng con. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con nhiệt tâm nhận Người, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Người.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page