Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh Năm C

Chúa Sống Lại Làm Mục Tử

(Cv 13, 14.43-52; Kh 7,9.14-17; Ga 10,27-30)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 4 Phục Sinh. Chúng ta hân hoan mừng Chúa sống lại.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho biết Chúa sống lại làm Mục Tử nhân lành của chúng ta. Người chăm sóc gìn giữ chúng ta, ban cho chúng ta sự sống muôn đời... Và hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng Chúa Phục Sinh là Mục Tử nhân lành của chúng ta. Xin cho chúng ta nên chiên ngoan của Chúa, biết nghe tiếng Chúa, biết dấn thân làm chứng cho Chúa. Và xin Chúa chọn thêm nhiều người làm Linh Mục Tu Sĩ giảng đạo Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Cv 13,14.43-52

Hai ông Phaolô và Barnaba xác quyết Tin Mừng cứu độ được rao giảng trước hết cho dân Do Thái. Nhưng Tin Mừng không bị giới hạn. Tin Mừng phải được loan truyền khắp nơi qua mọi thời. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Kh 7,9.14-17

Trong một thị kiến, thánh Gioan thấy Hội Thánh gồm mọi dân nước. Họ đã từng chịu đau khổ thử thách nên nay được Chúa thưởng. Ðó là nội dung đoạn sách Khải Huyền sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 10,27-30

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu phục sinh tự xưng là Mục Tử nhân lành của chúng ta, chúng ta là chiên của Người, nếu chúng ta biết nghe lời Người, tin theo Người. Người sẽ cho chúng ta sống muôn đời.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, thí mạng sống vì chúng ta. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh được Chúa giao chăm sóc đoàn chiên là các tín hữu trên khắp thế giới. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh biết noi gương Chúa, làm mục tử nhân lành hy sinh cho đoàn chiên.

2. Trên thế giới hiện nay còn nhiều người chưa thuộc ràn chiên Chúa. Xin Chúa thươgn ban ơn giúp sức cho họ nhìn biết tin kính Chúa, để chỉ có một đoàn chiên và một chủ chăn.

3. "Lúc chín tràn đồng, thợ gặt thì ít". Xin Chúa cho nhiều người quảng đại, hy sinh làm thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo bao la của Chúa.

4. Hôm nay là ngày cầu cho ơn thiên triệu. Xin cho cộng đoàn chúng ta sẵn sàng đóng góp vào công cuộc đào tạo Linh Mục Tu Sĩ, bằng lời cầu nguyện và sự hy sinh giúp đỡ hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, xin cho chúng con luôn sống nên chiên ngoan của Chúa. Xin chọn chúng con làm tông đồ mở mang Nước Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page