Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm B

Vác Thánh Giá Theo Chúa

(Is 50,5-9; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 24 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ trọn cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế Chúa Cha sai đến, chịu chết, và sống lại, chuộc tội chúng ta. "Ai muốn theo Người phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo".

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta can đảm đi theo đường thương khó Chúa, để được sống lại vinh hiển với Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 50,5-9

Ðấng Thiên Sai sẵn sàng chịu đánh đòn sỉ vả mà không chống cưỡng, vì Thiên Chúa luôn nâng đỡ phù trợ. Ðó là nội dung lời ngôn sứ Isaia sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Gc 2,14-18

Trong đoạn thư sau đây, thánh Giacôbê xác định đức tin đích thực thể hiện bằng việc làm cụ thể, đáp ứng mọi nhu cầu của đồng loại.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 8,27-35

Sau khi thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Chúa Giêsu báo trước Người phải chịu chết và sống lại để cứu độ nhân loại. Nhưng thánh Phêrô ngăn cản, vì ông nghĩ sai sứ mệnh thiên sai của Người. Ðó là ý nghĩa tin mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu phải chịu chết và sống lại cứu độ loài người. Chúng ta quyết tâm đi theo đường thương khó Chúa và khẩn khoản nài xin.

1. Ðời sống con người đầy gian lao đau khổ. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết noi gương Chúa, nâng đỡ ủi an mọi người bằng lời khuyên bảo và việc bác ái của mình.

2. Tự nhiên con người sợ khốn khó đau khổ. Xin cho các Kitô hữu can đảm lãnh nhận thánh giá Chúa gởi đến, và không bao giờ trở nên thánh giá cho người khác.

3. "Ai muốn theo tôi, phải vác thập giá mình mà theo". Xin cho các tín hữu sẵn sàng vác thánh giá theo Chúa, để cứu rỗi chính mình và đồng loại.

4. "Ðức tin không việc làm là đức tin chết". Xin cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta biết sống đức tin, bằng việc hy sinh từ bỏ mình, và thương yêu giúp đỡ hồn xác mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa được Chúa Cha sai đến, chịu chết và sống lại, chuộc tội chúng con. Xin cho chúng con nhận biết Chúa là Ðấng Cứu Thế và sẵn lòng vác thánh giá theo Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page