Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B

Theo Chúa Ðến Cõi Sống

(2Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-29)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 4 Mùa Chay, mùa sám hối tội lỗi, tích cực cầu nguyện, ăn chay bố thí, cùng chết với Chúa Kitô để cùng được sống lại với Người.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta theo Chúa là tình yêu. Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi ban Con Một Người chịu chết khổ giá, để ai tin thì được sống muôn đời.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn tin theo Chúa là nguồn sống vĩnh cửu của chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: 2Sb 36,14-16.19-23

Dân Chúa bất trung với Chúa. Nhưng Chúa vẫn thương sai sứ giả đến kêu gọi họ sám hối trở về với Người, để Người giúp họ xây dựng lại cuộc sống và Ðền Thờ. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Ep 2,4-10

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khẳng định Thiên Chúa rất nhân hậu và yêu thương chúng ta, nên dù chúng ta có phạm tội. Người vẫn thương cho Con Một Người chịu chết chuộc tội. Ai tin thì được cứu sống.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 3,14-21

Chúa Giêsu cho ông Nicôđêmô biết: Người sẽ chịu chết treo trên khổ giá để ai tin thì được sống, như ông Môisen treo rắn đồng lên cao, ai bị rắn độc cắn mà nhìn lên thì khỏi chết. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng sau đây.

- Cầu nguyện cho mọi người

Chúa đã ban Con Một Người chịu chết chuộc tội chúng ta. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa đã trao cho Hội Thánh sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu độ, để ai tin thì được sống. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng, bằng lời cầu nguyện, lời rao giảng và gương sáng hằng ngày.

2. Hơn hai phần ba nhân loại chưa tin Chúa. Xin Chúa thương soi lòng mở trí cho họ nhận biết và tin kính Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa.

3. Nhiều người tin Chúa mà nay đã bỏ Chúa, vì thiếu hiểu biết giáo lý và vì của cải lạc thú lôi cuốn. Xin Chúa thương giúp họ sớm quay về với Chúa.

4. "Ðức tin không việc làm là đức tin chết". Xin cho cộng đoàn xứ đạo chúng ta biết tin Chúa bằng việc làm cụ thể, là hết lòng kính mến Chúa và thương giúp mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương muốn cho chúng con được sống muôn đời. Xin cho chúng con hết lòng tin kính Chúa, trung thành bền đổ theo Chúa đến cùng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page