Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B

Theo Chúa Chịu Chết Ðể Ðược Sống

(St 22,2-9.10-13.15-18; Rm 8,31-34; Mc 9,2-10)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 2 Mùa Chay, mùa chúng ta sốt sắng cầu nguyện ăn chay bố thí, để sám hối tội lỗi, cải thiện đời sống.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta theo sát Chúa Giêsu hơn, cùng vác khổ giá và chịu tử nạn với Người, để được cùng Người sống lại sáng láng vinh quang.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sẵn lòng vác thánh giá theo Chúa, chết cho tội lỗi và mọi tính xấu, để được trở nên người mới, nhứt là được trở nên giống Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: St 22,2-9.10-13.15-18

Bài đọc sau đây thuật lại Chúa bảo ông Ápraham sát tế Isaác là con duy nhất của ông: Ông sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa nên được Chúa thưởng.

Isaác là hình ảnh Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 8,31-34

Thánh Phaolô minh chứng Chúa thương chúng ta, đến nỗi ban Con Một Người chịu chết và sống lại, để biện hộ và chuyển cầu cho chúng ta là kẻ tội lỗi. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 9,2-10

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu biến hình sáng láng để cho các tông đồ biết: Người biến hình sáng láng làm sao, thì khi chịu chết khổ giá, Người cũng sẽ sống lại vinh hiển như vậy.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu biến hình sáng láng để dạy cho chúng ta biết: có chết đau khổ mới sống lại vinh hiển. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết cầu xin.

1. Chúa trao cho Hội Thánh sứ mạng rao giảng cho loài người biết: phải chịu tử nạn mới tiến tới phục sinh. Xin cho mọi người chấp nhận đi theo đường lối đó của Chúa.

2. Ông Ápraham hiến tế con một là hình ảnh Thiên Chúa ban Con Duy Nhất Người chịu chết chuộc tội loài người. Xin cho mọi người sẵn sàng đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa.

3. Hiện nay trên thế giới có biết bao người sầu khổ vì nghèo đói bệnh tật, và bạo lực hận thù. Xin cho họ tin tưởng Chúa luôn thương yêu cứu giúp họ vượt qua tất cả.

4. Mùa Chay là mùa gia tăng cầu nguyện ăn chay bố thí và sám hối tội lỗi. Xin cho cộng đoàn họ đạo chúng ta nhiệt thành thực hiện, để được biến đổi nên con yêu dấu Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa biến đổi hình dạng để nêu gương cho chúng con. Xin cho chúng con hằng ngày thay đổi hình dạng thành con hiếu thảo của Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page