Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Lễ Hiển Linh

(chung cho các Năm A, B, C)

Chúa Giêsu Là Ánh Sáng Muôn Dân

(Is 60,1-6; Ep 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay lễ Hiển Linh, mừng ngày Chúa Giêsu tỏ mình ra cho ba nhà chiêm tinh, là đại diện lương dân được nhận biết Chúa là Ðấng Cứu Ðộ muôn dân, là Ánh Sáng soi mọi tâm hồn.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết: Chúa muốn cứu độ mọi người. Chúa cho Con Một Người xuống thế để nên Ánh Sáng dẫn đưa mọi người vào Vương Quốc của Người.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Chúa thương tỏ mình ra cho những người chưa biết Chúa, và cho chúng ta trở nên ánh sao dẫn đưa anh chị em chúng ta đến Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 60,1-6

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia loan báo Chúa là Ánh Sáng soi dân Người, giải thoát dân Người khỏi lầm than đau khổ. Muôn dân tuôn đến với họ, mang của cải đến cho họ vì có Chúa là Ánh Sáng ngự giữa họ.

- Dẫn vào bài đọc 2: Ep 3,2-3.5-6

Thánh Phaolô cho dân Do Thái biết Chúa Cứu Thế không đến cho riêng họ, mà cứu độ mọi dân nước, để được thừa hưởng gia nghiệp với người. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 2,1-12

Tin Mừng hôm nay thuật lại: Chúa Giêsu tỏ mình ra cho ba nhà chiêm tinh là đại diện dân ngoại nhìn biết thờ lạy Người, để chứng thực Người đến cứu độ mọi dân mọi nước.

- Cầu nguyện cho mọi người

Chúa thương đến cứu độ mọi người. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và khẩn khoản nài xin.

1. Chúa đã dùng ánh sáng sao lạ dẫn đường cho các nhà chiêm tinh đến thờ lạy Chúa. Xin cho các thành phần Hội Thánh nên ánh sáng soi cho mọ người nhìn biết Chúa.

2. Chúa đến cứu độ mọi người, nhưng nhiều người chưa nhìn biết Chúa. Xin Chúa thương soi sáng hướng dẫn họ đến với Chúa.

3. Chúa đến giải thoát con người khỏi lầm than đau khổ. Xin Chúa thương nâng đỡ những người sầu khổ vì hận thù, bạo lực, nghèo đói, bệnh tật.

4. Chúng ta là tín hữu Chúa. Chúa nhờ chúng ta dẫn đường cho mọi người đến với Chúa. Xin cho cộng đoàn họ đạo chúng ta quảng đại giúp Chúa, bằng việc bác ái và gương sáng hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến cứu độ mọi người. Xin cho toàn thể nhân loại nhận biết Chúa là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất, để được sống muôn đời.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page