Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


(Chúa Nhật trước Chúa Nhật cuối cùng của Tháng 10)

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

Rao Giảng Tin Mừng Cứu Rỗi

(Is 60,1-6; 1Tm 2,1-8; Mc 16,15-20)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là "Khánh Nhật Truyền Giáo". Chúng ta hiệp nhau cầu nguyện cho công cuộc giảng đạo của Hội Thánh.

Hội Thánh được Chúa Giêsu sáng lập, để tiếp nối Người rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho muôn dân. Là thành phần của Hội Thánh, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận làm tông đồ rao giảng đạo Chúa, vì chúng ta đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội làm con cái Chúa, đã lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức làm chứng nhân của Chúa.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt thành rao giảng đạo Chúa, để mọi người nhìn biết và thờ phượng Chúa với chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 60,1-6

Ðền thờ Giêrusalem xưa là hình ảnh Giáo Hội ngày nay, phải tỏa ánh sáng ra cho các dân còn sống trong tối tăm được nhìn biết Chúa. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Tm 2,1-8

Thánh Phaolô dạy bảo ông Timôtê và chúng ta, rao giảng Chúa là Thiên Chúa, và Ðức Giêsu là Ðấng cứu độ duy nhất của mọi người. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 16,15-20

Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, và các ông đã vâng lệnh Chúa đi rao giảng khắp nơi. Ðó cũng là lệnh Chúa truyền cho chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Truyền giáo là bổn phận của mỗi Kitô hữu. Chúng ta quyết tâm chu toàn bổn phận và tha thiết cầu xin.

1. Chúa đã giao cho Hội Thánh sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho muôn dân. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh luôn hoàn thành sứ mạng, bằng lời rao giảng, lời cầu nguyện và việc bác ái hằng ngày.

2. Con người ngày nay tin vào gương sáng đời sống hơn là lời nói. Xin cho mọi Kitô hữu sống tốt đời đẹp đạo, để nêu gương sáng cho mọi người nhìn biết Chúa.

3. Nhiều nơi trên thế giới hiện nay đang gặp khó khăn trong việc sống đạo và giảng đạo. Xin Chúa thương giúp cho Hội Thánh được sinh hoạt và phát triển dễ dàng khắp nơi.

4. "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít". Xin Chúa kêu gọi nhiều người, nhất là những người trẻ trong họ đạo chúng con hiến thân giảng đạo Chúa, trong hàng giáo sĩ và tu sĩ.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban cho các tín hữu Chúa nhiệt thành rao giảng Tin Mừng cứu rỗi, để mọi người được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page