Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngày 29 Tháng 6

Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Ðồ

Nền Tảng Của Giáo Hội

(Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay Hội Thánh long trọng mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, là nền tảng của Giáo Hội. Thánh Phêrô đã mạnh mẽ tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế và là người đầu tiên thay mặt Chúa Kitô điều khiển Giáo Hội. Thánh Phaolô là người bảo vệ đức tin và dạy dỗ muôn dân lãnh nhận ơn cứu độ.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết noi gương hai thánh Phêrô và Phaolô, suốt đời hy sinh phụng sự Chúa, thương yêu phục vụ mọi người.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Cr 12,1-11

Chúa đã cho thiên sứ giải thoát thánh Phêrô khỏi xiềng xích tù ngục, Người luôn thương yêu cứu giúp những kẻ hy sinh phụng sự Người. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 2Tm 4,6-8.17-18

Ðoạn thư sau đây thuật lại thánh Phaolô đã được Chúa ban sức mạnh, để rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại. Và giờ đây ngài chỉ còn chờ Chúa thưởng trên Thiên Quốc.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Mt 16,13-19

Thánh Phêrô đã tuyên xưng Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế và là Con Thiên Chúa, nên được Chúa khen ngợi, đặt làm đầu Hội Thánh, và ban cho quyền tha, bắt tội loài người.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Thánh Phêrô và Phaolô đã nhiệt tâm yêu mến Chúa và hy sinh phụng sự Chúa. Chúng ta quyết tâm noi gương các ngài và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội thánh thay mặt Chúa lãnh đạo dân Chúa và tha thiết tha, bắt tội mọi người. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh biết noi gương thánh Phêrô và Phaolô, nhiệt tâm chu toàn trách nhiệm Chúa phú giao.

2. Xin cho nhà cầm quyền các quốc gia biết tôn trọng công bình lẽ phải khi đối xử với người dân, và khi phân xử hành vi việc làm của họ.

3. Thánh Phêrô đã mạnh mẽ tuyên xưng Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế. Xin cho các Kitô hữu chúng ta tin thật Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất của mọi người.

4. Thánh Phaolô đã hy sinh trọn đời rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại. Xin cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta biết noi gương thánh nhân, nhiệt tâm rao giảng đạo Chúa, bằng gương sáng đời sống và việc bác ái hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa, hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là trụ cột của Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương các ngài để lại.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page