Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm A

Theo Chúa Là Bỏ Mình, Vác Thập Giá

(Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 22 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta là những người theo Chúa, phải hy sinh bỏ mình, vác thánh giá hằng ngày mà theo Chúa.

Ðây là cuộc dấn thân không dễ dàng chút nào, nhưng đó là nguồn hạnh phúc, nguồn sống đích thực của con người, vì Chúa Giêsu có chết đau khổ mới sống lại vinh quang.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh lễ. Xin cho chúng ta chịu khó vâng theo ý Chúa, hy sinh chịu cực hằng ngày theo Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Gr 20,7-9

Vâng lệnh Chúa, ngôn sứ Giêrêmia đã khiển trách dân Chúa, nên bị họ thù ghét bắt bớ, nhưng ông vẫn cam lòng chịu khổ vì Chúa. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 12,1-2

Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sống đẹp lòng Chúa, luôn làm việc tốt lành theo ý Chúa chớ không theo thói thế gian. Ðó là ý nghĩa đoạn thư hôm nay.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 16,21-27

Tin Mừng hôm nay thuật lại: sau khi nghe Chúa Giêsu báo Người phải chịu nạn chịu chết, thánh Phêrô ngăn cản, nên bị Chúa quở. Muốn theo Chúa, chúng ta phải bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu sẵn lòng chịu chết khổ giá chuộc tội nhân loại, chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh luôn rao giảng Chúa Kitô chết khổ giá và sống lại để chuộc tội loài người. Xin cho mọi người sẵn sàng tin nhận, để được cứu độ muôn đời.

2. Muốn theo Chúa, phải bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày. Xin cho các Kitô hữu hy sinh chịu khó chết cho tội lỗi, để được sống lại vinh hiển với Chúa.

3. Nhiều người muốn vào Nước Trời mà không chấp nhận khổ cực gian lao. Xin cho họ hiểu phải qua đau khổ mới tiến đến vinh quang.

4. "Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu". Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta biết hy sinh bỏ mình vì Chúa và vì mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh chịu chết và sống lại để cứu độ chúng con. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con biết bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa vào cõi trường sinh.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page