Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Lễ Kính Chúa Ba Ngôi Năm A

Thiên Chúa Là Tình Yêu

(Xh 34, 4-6.8-9; 2Cr 13, 11-13; Ga 3, 16-18)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay chúng ta long trọng mừng kính Một Chúa Ba Ngôi, là một trong ba mầu nhiệm chính của Hội Thánh.

Chỉ có một Chúa, nhưng Chúa có Ba Ngôi. Chúa Ba Ngôi là tình thương vô biên. Người thương tạo dựng chúng ta; và dù chúng ta lỗi nghĩa phản nghịch với Người, Người vẫn thương cứu độ chúng ta, thánh hóa chúng ta.

Chúng ta hiệp dâng Thánh lễ, hân hoan mừng Chúa Ba Ngôi là Tình thương vô cùng của chúng ta. Xin cho chúng ta biết đáp lại tình thương của Chúa; hết lòng kính mến Chúa và yêu thương mọi người là hình ảnh Chúa.

- Dẫn vài Bài Ðọc 1: Xh 34, 4-6.8-9

Trong bài đọc sau đây, Chúa hiện ra với Môisen, tỏ cho ông biết Người là Ðấng thương xót. Người thương xót nhận lời ông tha tội thờ bò vàng cho dân Do thái. Người cũng thương tha tội chúng ta.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 2Cr 13, 11-13

Thánh Phaolô khuyên chúng ta sống hòa thuận thương yêu nhau, để được Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch tình yêu ở cùng chúng ta, ban bình an hạnh phúc cho chúng ta. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 3, 16-18

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho ông Nicôđêmô biết Thiên Chúa là Tình yêu. Người thương loài người đến nỗi ban Con Một Người chịu chết chuộc tội mọi người. Ai tin thì được sống muôn đời.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Thiên Chúa là tình yêu. Người thương yêu chúng ta đến nỗi đã ban Con Một Người cho chúng ta. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Nhiều khi Ba Ngôi bị loài người từ chối, vì các thành phần Hội Thánh sống thiếu bác ái yêu thương. Xin cho dân Chúa khắp nơi sống bác ái hy sinh, để mọi người nhìn biết Thiên Chúa là Tình Yêu.

2. Thiên Chúa Ba Ngôi là một tín điều và là một mầu nhiệm. Xin cho mọi người hết lòng tin kính để được cứu rỗi.

3. Nhiều người trên thế giới hiện nay biết noi gương Chúa Ba Ngôi, thương yêu giúp đỡ kẻ nghèo khổ bệnh tật. Xin Chúa luôn thương yêu nâng đỡ họ.

4. Mọi người là hình ảnh Thiên Chúa. Xin cho các giáo hữu xứ đạo chúng ta thành tâm yêu mến nhau, để tỏ lòng kính mến Chúa Ba Ngôi.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình yêu tuyệt đỉnh, xin cho chúng con hết lòng tin kính mến Chúa và thương yêu giúp đỡ mọi người, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page