Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thứ Năm Tuần Thánh

(Chung cho các Năm A B C)

Lễ Tiệc Ly

(Xh 12, 1-8.11-14; 1Cr 11, 23-26; Ga 13, 1-15)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Thứ Năm, Thứ Sáu, và Thứ Bảy Tuần Thánh là Tam Nhật Vượt Qua, tưởng niệm Chúa Giêsu Vượt Qua cõi chết, sống lại vinh hiển để cứu rỗi chúng ta, và dạy chúng ta vượt qua tội lỗi, sống lại nên người mới.

Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu từ Thánh Lễ chiều nay, gọi là Lễ Tiệc Ly. Chúa Giêsu ăn bữa tiệc cuối cùng với các tông đồ, để ly biệt các ngài và đi chịu chết chuộc tội loài người. Trong bữa Tiệc này, Chúa lập Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Truyền Chức Thánh và rửa chân cho các Tông Ðồ, để dạy chúng ta khiêm nhượng, bác ái và hy sinh phục vụ nhau.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ Tiệc Ly với Chúa Giêsu và các Tông Ðồ.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Xh 12, 1-14

Bài đọc sau đây nêu lên các quy luật về Bữa Tiệc Vượt Qua dân Do Thái ăn mừng hằng năm, kỷ niệm ngày Chúa giải phóng họ khỏi nô lệ Ai Cập... Chính Chúa Giêsu là Chiên Vượt Qua giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 1Cr 11, 23-26

Thánh Phaolô thuật lại rằng, trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Truyền Chức Thánh, và dạy chúng ta làm để kính nhớ cuộc tử nạn của Người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 13, 1-15

Tin Mừng hôm nay thuật lại rằng, trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ, để tỏ lòng Người thương các ông đến cùng, và để dạy chúng ta sống khiêm nhượng, bác ái và hy sinh phục vụ nhau.

- Dẫn vào Nghi Thức Rửa Chân:

Chủ tế sẽ rửa chân cho 12 người, với ý chỉ 12 tông đồ, nhắc lại việc Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ trong Bữa Tiệc Ly và dạy truyền ta: "Ta là Chúa là Thầy mà con rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau" (Ga 13,14)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page