Tước Vị Hồng Y
trong Giáo Hội Công Giáo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THỜI SỰ : Vài nhận định về Tước Vị Hồng Y trong Giáo Hội Công Giáo.

Thứ Bẩy vừa qua 21/02/98, ÐTC đã chủ tọa Lễ Nghi trao Mũ Ðỏ và chỉ định tước hiệu nhà thờ cho 20 vị Hồng mới được bổ nhiệm trong Công Nghị Hồng Y (Consistoro) lần thứ bẩy của Triều Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Sáng Chúa nhật 22.02.98, Lễ kính Tòa Thánh Phêrô, ÐTC dâng thánh lễ đồng tế với các Hồng Y mới và trao nhẫn cho mỗi vị.

Với hai lễ nghi này, lễ tấn phong Hồng Y mới được coi là hoàn tất. Những nghi lễ trong hai ngày thứ Bảy và Chúa Nhật vừa qua, đều nói lên tính cách hoàn cầu của Giáo Hội và tính cách hiệp nhất với Tòa Thánh Phêrô. Là vị cố vấn và là người cộng tác trực tiếp của Ðấng Kế Vị Thánh Phêrô, các vị Hồng Y đều thuộc về hàng giáo sĩ Roma. Và vì thế trong lễ nghi trao Mũ Ðỏ Hồng Y, ÐTC cũng chỉ định cho mỗi vị một nhà thờ trong Thành Roma, Giáo phận của ÐTC. Là vị cố vấn và là người cộng tác chặt chẽ với Vị Giám Mục Roma, dấu hiệu hữu hình của sự hiệp nhất Giáo Hội, các vị Hồng Y phải trung thành, vâng phục và hiệp nhất với Chúa, với Giáo hội và với Ðấng Kế Vị Thánh Phêrô, Ðại diện Chúa Kitô ở trần gian, cho đến việc hy sinh chính mạng sống, nếu cần, như ÐTC nhắc lại trong bài giảng Thánh Lễ Ðồng Tế với các Tân Hồng Y sáng Chúa nhật vừa qua.

Tước vị Hồng Y không phải là một Chức Thánh, mà chỉ là một Tước Vị mà thôi . Dù dược vinh thăng Hồng Y, các ngài vẫn là Giám Mục.

Theo Lịch Sử Giáo Hội, Tước hiệu Hồng Y có từ thế kỷ 11 và các Vị Hồng Y Ðều cư ngụ tại Roma mà thôi. Từ năm 1150, các Hồng Y hợp thành Viện Hồng Y hay Hồng Y Ðoàn, có một vị đứng đầu gọi là Hồng Y Niên Trưởng. Vào thế kỷ thứ 12, các Hồng Y cũng được lựa chọn từ ngoài Thành Roma. Từ năm 1200 đến 1400, Các Thành viên Viện Hồng Y, hay Hồng Y Ðoàn thường không quá 30 vị. Năm 1586, Ðức Sixto V ấn định con số Hồng Y Ðoàn lên đến 70 vị. Ngày 21.11.1970, với Tự Sắc "Ingravescentem aetatem", Ðức Phaolô VI quyết định rằng sau 80 tuổi, các vị Hồng Y không giữ chức vụ nào nữa trong Giáo Triều và mất quyền bầu Giáo Hoàng, và như vậy cũng không được tham dự Mật Viện. Ðây là một quyết định đầy can đảm của Ðức Phaolô VI trong chương trình canh tân Giáo Hội. Trong Công Nghị Hồng Y ngày 5.11.1973, Ðức Phaolô VI nâng con số Hồng Y vào Mật Viện bầu Giáo Hoàng lên 120 vị. Chính ÐTC Gioan Phaolô II, cách đây hai năm, với Tự Sắc Canh Tân Giáo Triều Roma ("Universi Dominici Gregis") cũng xác nhận con số 120 vị do Ðức Phaolô VI ấn định. Thực sự con số vào Mật Viện trong lúc này là 122 vị, nhưng trong ít tháng nữa, sẽ trở lại 120, vì có một vài vị sẽ quá 80 tuổi.

Những thay đổi trong Hồng Y Ðoàn qua các triều giáo hoàng mới đây đều nhằm mục đích "quốc tế hóa" Viện Hồng Y và Giáo Triều Roma, theo tinh thần của Công Ðồng Chung Vatican II. Nhìn vào bản đồ thế giới, chúng ta thấy hiện nay có 62 quốc gia có Hồng Y đại diện trong Hồng Y Ðoàn. Dù sinh sống và hoạt động ngoài Roma, tại các Châu khác nhau, sự xa cách từng ngàn cây số không ngăn trở các vị Hồng Y cảm thấy mình như là người Roma, là kẻ cố vấn và là người cộng tác trực tiếp của Vị Giám Mục Roma trong việc quản trị Giáo Hội toàn cầu, như ÐTC nói với các Tân Hồng Y trong Chúa Nhật vừa qua 22/02/98, như sau: "Là thành phần của "Thượng Viện Giáo Hội" tất cả anh em lãnh nhận trách nhiệm Chủ Chăn Giáo Hội với một tước hiệu mới và cao hơn. Anh em không phải chỉ có trách nhiệm bầu Giáo Hoàng mới, mà còn có nhiệm vụ chia sẻ với ngài mối quan tâm mục vụ về trọn cả Dân Chúa".


Back to Radio Veritas Asia Home Page