Ý nghĩa việc giữ kín
tên vị Hồng Y "in pectore"

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vatican - 21.02.98 - Ngày 18 tháng Giêng vừa qua, trong khi loan báo danh sách 20 Hồng Y mới, ÐTC cho biết còn hai vị "in pectore", nghĩa là tên của hai vị này chưa được tiết lộ, vì lý do này lý do khác, thường là những lý do chính trị.

Trước đây, Ngày 21 tháng 2 năm 1979, khi loan báo bổ nhiệm Hồng Y, ÐTC Gioan Phaolô II cũng giữ kín tên một vị "in pectore". Và vị này chỉ được công bố sau đó trong Hội Nghị Tấn Phong Hồng Y năm 1991: đó là Ðức Cha Gong Pin-Mei (Cung Phần Mai), giám mục Thượng Hải (Trung Quốc). Từ đó tới nay, Ðức Hồng Y Cung Phần Mai sống bên Hoa kỳ. Năm nay ngài gần 97 tuổi và là vị Hồng Y cao niên hơn cả trong Hồng Y Ðoàn.

Theo Ðức Tổng Giám Mục Jorge Mejia, Tổng Thư Ký Bộ Giám Mục và Thư Ký Viện Hồng Y, thì đã nhiều lần trong lịch sử Giáo Hội, các Ðức Giáo Hoàng vẫn có thói quen, vì hoàn cảnh chưa thuận tiện, không công bố tên vị Hồng Y được chọn. Như vậy, việc giữ kín tên của vị Hồng Y "in pectore" không phải là một mới lạ. Các sử gia quả quyết rằng việc này có từ thời Ðức Alexandro VI (người Tây Ban Nha, làm Giáo Hoàng từ 1492-1503); người khác nói: có từ thời Ðức Giulio II (làm Giáo Hoàng từ 1503-1513).

Bộ Giáo Luật mới năm 1983, khoản 351, triệt 3, lấy lại Bộ Giáo Luật cũ năm 1917, qui định: vị được bổ nhiệm làm Hồng Y, nếu, trong khi loan tin, Ðức Giáo Hoàng không tiết lộ tên (giữ lại in pectore), thì trong thời gian chờ đợi, vị này không có bổn phận và quyền lợi nào của các vị Hồng Y; nhưng khi nào tên vị "in pectore" được công bố, thì không những ngài có bổn phận và quyền lợi của một Hồng Y, nhưng còn được hưởng quyền ưu tiên trên các vị khác, kể từ ngày ÐTC loan báo giữ lại "in pectore" và được xếp vào lớp các Hồng Y được loan báo làm Hồng Y khi ngài chưa được tiết lộ.

Nếu không có bút từ gì về vị Hồng Y "in pectore" do vị Giáo Hoàng trước để lại, thì vị Kế Nghiệp không bị buộc theo những quyết định của Vị Tiền Nhiệm mình. Và lúc đó, vị Tân Giáo Hoàng được hoàn tự do trong mọi quyết định. Có lần vị Hồng Y "in pectore" không bao giờ được tiết lộ, sau khi vị Giáo Hoàng giữ lại "in pectore" qua đời, mà không để lại bút tích nào.

Về việc vào Mật Viện bầu Giáo Hoàng, Tông Hiến "Universi Dominici Gregis" của ÐTC Gioan Phaolô II, công bố ngày 22.02.1996, về Tòa Thánh trống ngôi (Sede Vacante) , nói rõ ràng rằng: "Quyền bầu Giáo Hoàng thuộc về các Hồng Y được chọn và được công bố trong Hội Nghị Hồng Y và dưới 80 tuổi". Vì thế vị Hồng Y "in pectore", vì không được công bố, không thể vào Mật Viện bầu Giáo Hoàng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page