Mục đích chính
và những mục tiêu riêng biệt
của Ðại Hội Truyền Giáo Mỹ Châu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Mục đích chính và những mục tiêu riêng biệt của Ðại Hội Truyền Giáo lần thứ sáu của Châu Mỹ Latinh (COMLA VI) và của Ðại Hội truyền giáo thứ nhất của toàn Châu Mỹ (CAM I) tại Argentina.

Paranà 13.08.99 - Như chúng tôi đã loan: ÐTC cử Ðức Hồng Y Joseph Tomko, Tổng Trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các dân tộc, làm đặc sứ của ngài, để chủ tọa Ðại Hội truyền giáo lần thứ sáu của Châu Mỹ Latinh (COMLA VI) và Ðại Hội truyền giáo thứ nhất của toàn Châu Mỹ (CAM I), sẽ diễn ra tại thành phố Paranà bên Argentina, từ 28 tháng 9/1999 đến mồng 3 tháng 10/1999 tới đây.

Mục đích chung của hai đại hội là đem đến một đà thúc đẩy mới cho các Giáo Hội Châu Mỹ, để rao giảng Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Thế duy nhất, cho các dân tộc, bằng phục vụ và đối thoại.

Sau Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Châu Mỹ, biến cố truyền giáo lớn lao phải từ nay lan rộng cho tất cả các quốc gia của Tân Lục Ðịa, không phải chỉ dành cho các dân tộc của Châu Mỹ Latinh mà thôi. Công việc truyền giáo phải được đặt vào trong môi trường của mục đích chung đã được biểu lộ bởi đề tài chính: "Hỡi Châu Mỹ, cùng với Chúa Kitô, ngươi hãy đi ra ngoài miền đất của ngươi"; cả trong những môi trường chuyên biệt, đã được phác họa trong một văn kiện mới đây, được dùng cho công việc thảo luận của Ðại hội Paranà.

Về các mục tiêu riêng biệt, trước hết phải kể đến việc trở về với công cuộc Kerigma, tức việc rao giảng đầu tiên phải có về Chúa Giêsu Kitô, như nền tảng chính yếu của mọi việc rao giảng Tin Mừng.

Ðại hội sẽ phải thúc đẩy linh đạo truyền giáo, như một đòi hỏi của đức tin và cổ võ tinh thần này trong các Giáo Hội địa phương, để đáp lại việc khẩn cấp hiện nay của việc truyền giáo cho người ngoài "ad gentes" hoặc cho những ai chưa bao giờ nghe nói đến Chúa Cứu Thế.

Mục tiêu riêng biệt khác của Ðại Hội là làm cho việc tái rao giảng Tin Mừng từ các cộng đồng Kitô tiến đến những người xa xôi hơn; đặt vào trong chương công việc linh hoạt truyền giáo như yếu tố ưu tiên đối với công việc mục vụ hằng ngày; cổ võ và ủng hộ các ơn kêu gọi truyền giáo "ad gentes"; nghiên cứu, đào sâu sự cần thiết của việc hội nhập Tin Mừng vào nền văn hóa; cổ võ và thúc đẩy phong trào đại kết và đối thoại liên tôn; cử hành đức tin của các chứng nhân và của các vị tử đạo của việc rao giảng Tin Mừng.

Trong Ðại Hội Paranà cũng sẽ đến cập đến việc công nhận và sửa chữa những sai lầm của Giáo Hội trong việc rao giảng Tin Mừng tại Châu Mỹ Latinh và tăng cường các Hội Giáo Hoàng truyền giáo như dụng cụ ưu tiên của việc linh hoạt và cộng tác truyền giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page