Hiện nay
chỉ còn có 107 vị Hồng Y
dưới 80 tuổi còn quyền vào Mật Viện
bầu Giáo Hoàng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hiện nay chỉ còn có 107 vị Hồng Y dưới 80 tuổi còn quyền vào Mật Viện bầu Giáo Hoàng.

Tin Roma (Apic 1/08/99): Hôm ngày 26 tháng 7 vừa qua, Ðức Hồng Y Angelo Felici, mừng sinh nhật thứ 80, và như thế không còn quyền vào Mật Viện để bầu Giáo Hoàng nữa. Hiện tại Hồng Y đoàn tổng cộng gồm có 154 vị, nhưng chỉ có 107 vị dưới 80 tuổi. Lần bổ nhiệm Hồng Y tháng 2 năm 1998, vừa qua, ÐTC Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm kín (in pectore) hai vị Hồng Y, mà cho tới nay chưa được công bố danh tánh.

Trong Hồng Y đoàn hiện tại, chỉ còn một vị Hồng Y trong số những Hồng Y đã được Ðức Gioan 23 bổ nhiệm: đó là Ðức Hồng Y Franz Koenig, người Áo, năm nay đã 94 tuổi. Trong số những vị Hồng Y do Ðức Phaolô Ðệ Lục bổ nhiệm, thì nay chỉ còn 26 vị. Tính cho đến nay, ÐTC Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm tổng cộng 128 vị Hồng Y.

Phân chia theo tiêu chuẩn địa dư, thì Âu Châu có 81 vị Hồng Y, Châu Mỹ LaTinh có 24 vị, Bắc Mỹ Châu có 16 vị, Á Châu có 15 vị, Phi Châu có 14 vị, và 4 vị đến từ Châu Ðại Dương. Nếu tính theo quốc gia, thì Italia có 39 vị Hồng Y, và Hoa Kỳ có 11 vị. Ðây là hai quốc gia có nhiều vị Hồng Y nhất. Kế đến là hai quốc gia Brazil và Tây Ban Nha, mỗi nước có 6 vị Hồng Y.


Back to Radio Veritas Asia Home Page