Lược tóm bài giảng Mùa Vọng
của Vị Giảng Thuyết Phủ Giáo Hoàng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lược tóm bài giảng Mùa Vọng của Vị Giảng Thuyết Phủ Giáo Hoàng.

 Vatican - 10.12.99 - Sáng thứ Sáu 10.12.99, trong nhà nguyện "Mẹ Ðấng Cứu Thế" trong Ðền Vatican, Cha Raniero Cantalamessa, Vị Giảng Thuyết Phủ Giáo Hoàng, đã trình bày về đề tài: việc trở lại và việc thanh luyện khỏi tội lỗi. Ngài nhắc đến những nhân vật chủ chốt trong Thánh Kinh, liên hệ đến đề tài: trở lại và thanh luyện tâm hồn khỏi tội lỗi. Tiên tri Isaia và Thánh Phêrô. Isaia là vị tiên tri lỗi lạc nhất trong các tiên trị và Thánh Phêrô là vị Tông Ðồ thứ nhất trong các Tông Ðồ. Hai ngài cùng chung số phận bởi tiếng gọi của Thiên Chúa qua ba thời gian khác nhau: (1.) việc mạc khải quyền phép của Thiên Chúa - (2.) việc thanh luyện và (3.) sứ mạng giảng dạy dân chúng.

 Cha Cantalamessa giải thích như sau: thời gian đặc biệt riêng được liên kết với thời gian phụng vụ của Mùa Vọng là thời gian thanh luyện tâm hồn khỏi tội lỗi. Tiên tri Isaia thực hành việc thanh luyện bằng việc để thiên thần đặt "hòn than cháy" trên môi, biểu hiệu của Chúa Thánh Thần, Ðấng thực hiện việc tha thứ tội lỗi và là "Ðấng chủ động chính của mọi việc thanh luyện". Cha nói tiếp như sau: Các tội lỗi được thu đúc lại trong việc tìm tư lợi riêng, không tìm lợi ích của Chúa Kitô, theo lời cảnh cáo của Thánh Phaolô gửi cho các tín hữu xưa kia. Nói tóm lại: tội lỗi là sống cho mình mà thôi, trái nguợc lại với việc "sống cho Chúa Kitô". Cha khuyến khích canh tân tâm hồn bằng Bí Tích Sám Hối và duyệt lại mục tiêu của việc xưng tội. Việc kiểm điểm tội lỗi và các nết xấu là điều tốt; nhưng thỉnh thoảng cũng cần phải làm một công việc sâu xa hơn. Cần phải "nhận diện tội căn bản gốc rễ", làm nẩy sinh các tội khác, chẳng hạn như "việc tìm sống cho mình, cho lợi ích riêng mình mà thôi, tội bất kính đối với các sự thánh thiêng". Tội này là gì? Thánh Phaolô giải thích trong thư gửi giáo đoàn Roma như sau: Tội bất kính (peccato di empietà) là tội của những người nhận biết Chúa, nhưng không ca ngợi, không cảm ơn Ngài, một cách xứng hợp như đáng lý phải làm như vậy đối với một vì Thiên Chúa tối cao, mà chỉ nghĩ đến mình, thu về cho mình mà thôi. Trong phần kết thúc, Cha Cantalamessa nói: Như một tảng tuyết băng phải tan ra trước lửa, chúng ta nhờ đến hai Bí Tích Hòa Giải và Bí Tích Thánh Thể, để có thể lãnh nhận ơn toàn xá, được thanh luyện và trở nên cơn người mới.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page