Bài giảng đầu tiên Mùa Vọng 1999
tại Phủ Giáo Hoàng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài giảng đầu tiên Mùa Vọng 1999 tại Phủ Giáo Hoàng.

 Vatican - 03.12.99 - Sáng thứ Sáu mồng 03.12.1999, Cha Raniero Cantalamessa, vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng, trong bài giảng đầu tiên Mùa Vọng, đã trình bày trước mặt ÐTC và Giáo Triều Roma về hình ảnh của Tổ Phụ Abraham, cha của các người tin kính Chúa và của Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ của các tín hữu; cả hai là gương mẫu sáng chói của đức tin. Ðây là lộ trình các Thánh Giáo Phụ đã theo và cả Luther nữa, khi ông khởi sự việc Cải Cách Giáo Hội Tin Lành.

 Ðáp lại ước muốn của ÐTC được thực hiện một cuộc hành hương tại các nơi thánh của lịch sử Cứu Chuộc, Vị Giảng Thuyết, trong ba bài giảng Mùa Vọng, phác họa lại những hình ảnh lỗi lạc của lịch sử thánh: đây là những hình ảnh đã chuẩn bị việc Chúa Kitô đến trong thế gian, Ðấng hoàn tất mọi lời hứa trong Cựu Ước.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page