Ðức Thánh cha gia tăng

quyền hạn Ðức Hồng y Tagle

về mặt kinh tế và hành chánh

 

Ðức Thánh cha gia tăng quyền hạn Ðức Hồng y Tagle về mặt kinh tế và hành chánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-03-2023) - Ðức Thánh cha Phanxicô gia tăng quyền hạn cho Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle về mặt kinh tế và hành chánh.

Theo Tông hiến mới "Các con hãy loan báo Tin mừng" về Giáo triều Roma, chính Ðức Thánh cha là Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, và Ðức Hồng y Tagle, nguyên là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, trở thành Quyền Bộ trưởng, và phụ trách Phân Bộ thứ hai, phụ trách việc loan báo Tin mừng đầu tiên và các giáo phận mới.

Ðức Tổng giám mục Rino Fisichella trước đây là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin mừng trở thành Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, phụ trách phân bộ thứ nhất, lo về việc loan báo Tin mừng trong Giáo hội nói chung.

Trong Sắc lệnh công bố hôm thứ Sáu, ngày 18 tháng Ba năm 2023, Ðức Thánh cha quyết định rằng Ðức Hồng y Tagle, Quyền Bộ trưởng là đại diện pháp lý, phụ trách tất cả các thẩm quyền về mặt kinh tế và quản trị, trước đây thuộc quyền Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Ðức Hồng y có hai vị Ðồng Tổng thư ký: một vị là Chủ tịch bốn Hội Giáo hoàng truyền giáo, và một vị phụ trách công việc của vị Tổng thư ký Bộ Truyền giáo như trước đây.

Tóm lại, Ðức Hồng y Tagle phục hồi trọn quyền bính như một Tổng trưởng Bộ Truyền giáo trước đây.

Sắc lệnh của Ðức Thánh cha ký ngày 01 tháng Tám năm 2022, nhưng mãi đến nay mới công bố.

(KAP 18-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page