704 ngôn ngữ có Kinh thánh trọn bộ

 

704 ngôn ngữ có Kinh thánh trọn bộ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Stuttgart, (RVA News 27-03-2021) - Trong năm 2020, trọn bộ Kinh thánh được dịch ra thêm ít nhất sáu ngôn ngữ, nâng tổng số Kinh thánh trọn bộ lên 704 ngôn ngữ trên thế giới, theo tin của Hội Kinh thánh thế giới ở thành phố Stuttgart, bên Ðức.

Sáu ngôn ngữ mới có Kinh thánh trọn bộ Cựu và Tân ước là những tiếng nói được dùng tại Burkina Faso, Ghana và Tanzania bên Phi châu. Ngoài ra, lần đầu tiên Kinh thánh Tân ước được dịch ra tiếng của thổ dân Hano thuộc đảo quốc Vanuatu, bên Úc châu và tiếng của người du mục Roma ở Cộng hòa Serbia.

Phúc trình của Hội Kinh thánh Thế giới cho biết các dự án dịch Kinh thánh ra 66 thứ tiếng được hoàn thành, trong đó phần lớn là các bản dịch một phần sách Kinh thánh. Hội này có dự án: trong vòng 20 năm tới đây sẽ dịch Kinh thánh ra 1,200 ngôn ngữ và thổ ngữ.

Hai ngôn ngữ có nhiều bản dịch Kinh thánh khác nhau nhất là tiếng Anh và tiếng Ðức. Tiếng Ðức có hơn 35 bản dịch: từ các bản dịch gần ngôn ngữ nguyên thủy nhất, cho tới các bản dịch ra ngôn ngữ thông dụng ngày nay.

Hội Kinh thánh Thế giới ở thành phố Stuttgart có 148 thành viên và Hội Kinh thánh Tin lành Ðức là thành viên của Hội này.

(KNA 24-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page