Ðức Thánh Cha nhận đơn từ nhiệm

của Ðức cha Phao-lô Nguyễn Thái Hợp

 

Ðức Thánh Cha nhận đơn từ nhiệm của Ðức cha Phao-lô Nguyễn Thái Hợp và bổ nhiệm Ðức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn làm Giám quản Tông tòa giáo phận Hà Tĩnh.


Ðức Thánh Cha nhận đơn từ nhiệm của Ðức cha Phao-lô Nguyễn Thái Hợp.


Vatican (Vatican News 19-03-2021) - Trưa ngày 19 tháng 3 năm 2021 phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm Giám mục Chính tòa giáo phận Hà Tĩnh của Ðức cha Phao-lô Nguyễn Thái Hợp. Cùng ngày, Tòa Thánh cũng bổ nhiệm Ðức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, hiện là giám mục phụ tá tổng giáo phận Sàigòn, làm Giám quản Tông tòa giáo phận Hà Tĩnh.

Tiểu sử Ðức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P.

Sinh ngày 02 tháng 02 năm 1945 tại giáo xứ Làng Anh (Nghi Phong, Nghi Lộc) Nghệ An

Ngày 15 tháng 08 năm 1964: Vào Tập viện dòng Ða Minh tại Vũng Tàu

1965 - 1972: Học triết học và thần học tại Học viện Ða Minh Vũng Tàu và Thủ Ðức

1968 - 1971: Học tại Ðại học Văn khoa Sài Gòn. Tốt nghiệp Cử nhân Triết học Ðông Phương

Thụ phong linh mục ngày 08 tháng 08 năm 1972 tại Sài Gòn

1972 - 1978: Du học tại Ðại học Fribourg (Thụy Sĩ) và tốt nghiệp Tiến sĩ Triết học Tây phương

1978 - 1979: Học chính trị kinh doanh tại Ðại học Genève, Thụy sĩ

1981 - 1986: Giáo sư tại Phân khoa Thần học Lima, Péru.

1984 - 1991: Giáo sư và Giám đốc Học vụ của Học viện Thần học Gioan XXIII, Lima, Péru

1989 - 1994: Trung tâm nghiên cứu Bartolomé de Las Casas, Lima, Péru

Năm 1994: Tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học Luân lý tại Phân khoa Thần học Ðức Mẹ Lên Trời, São Paulo, Brazil

1996 - 2004: Giáo sư tại Phân khoa Xã hội thuộc Ðại Học Giáo Hoàng Thánh Tôma Aquinô, Roma

2004 - 2007: Giám Ðốc Học vụ của Tỉnh Dòng Ða Minh Việt Nam

Ngày 13 tháng 05 năm 2010, được Ðức Giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Vinh. Ðược truyền chức Giám mục ngày 23 tháng 7 năm 2010, khẩu hiệu Giám mục: "Sự thật và Tình yêu"

Ngày 22 tháng 12 năm 2018, Ðức Giáo hoàng Phanxicô thiết lập Giáo phận Hà Tĩnh, tách ra từ Giáo phận Vinh và Ðức cha Phaolô được bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa tiên khởi của Giáo phận Hà Tĩnh

Tại Ðại hội lần thứ XI (4-8/10/2010) của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Công lý và Hòa bình được thành lập, Ðức Cha Phaolô được bầu làm Chủ tịch Ủy ban trong nhiệm kỳ đầu tiên, 2010-2013. Tại các Ðại hội lần thứ XII (7-11/10/2013) và XIII (3-7/10/2016), Ðức Cha Phaolô tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Tiểu sử Ðức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn

Sinh ngày 26 tháng 12 năm 1962 tại Quảng Nam, Ðà Nẵng


Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn làm Giám quản Tông tòa giáo phận Hà Tĩnh.


1969 - 1979: Học các trường Lasan Mossard, Lasan Taberd Saigon, Trần Quốc Tuấn

1979 - 1984: Học Ðại học Tổng hợp (Khoa học Tự nhiên) Tp. Sàigòn, tốt nghiệp Cử nhân Toán - Tin học

1993 - 1999: Tu học tại Ðại Chủng viện Thánh Giuse Saigon

Thụ phong Linh mục ngày 30 tháng 06 năm 1999 tại nhà thờ Chánh Toà Ðức Bà Sài Gòn

1999 - 2001: Linh mục phụ tá giáo xứ Phú Nhuận, trợ giảng sinh ngữ tại Ðại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

2001 - 2006: Học tại Học viện Gia Ðình Gioan-Phaolô II (Ðại học Lateranensis), Roma; tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học (S.T.D) chuyên biệt về Hôn nhân và Gia đình

2006: Học về Ðào tạo Ơn gọi tại Ðại học Gregoriana, Roma

2006 - 2014: Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn

2007 - 2013: Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng viện Thánh Phaolô Lộc (Dự bị Ðại Chủng viện) của Tổng Giáo phận Sài Gòn

2007 - 2017: Trưởng ban Mục vụ Gia đình Tổng Giáo phận Sài Gòn; Thư ký Uỷ Ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

2007 - 2017: Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng viện Thánh Phaolô Lộc (Dự bị Ðại Chủng viện) của Tổng Giáo Phận Saigon

2009 - 2014: Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (Giáo tỉnh Saigon)

2014 - 2018: Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

Ngày 25 tháng 08 năm 2017 được Ðức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sàigòn (hiệu toà Catrum). Ðược truyền chức Giám mục ngày 14 tháng 10 năm 2017, khẩu hiệu Giám mục: "Này con đây"

Ngày 19 tháng 03 năm 2021, Ðức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Giám quản Tông Tòa Giáo phận Hà Tĩnh

Tại Ðại hội lần thứ XIV (30/9/2019 - 04/10/2019) của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ðức cha Luy được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page