Tông huấn hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục

Christus Vivit - Ðức Kitô Ðang Sống

của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô

Gửi Người Trẻ và Cộng Ðoàn Dân Chúa

(Bản dịch Việt ngữ của HÐGMVN)

 

 

Chương 1 : Lời Chúa Nói Gì Về Người Trẻ?

Chương 2 : Ðức Giêsu Kiô Luôn Trẻ Trung

Chương 3 : Các Con Là Hiện Tại Của Thiên Chúa

Chương 4 : Lời Loan Báo Tuyệt Vời Cho Mọi Người Trẻ

Chương 5 : Những Nẻo Ðường Của Tuổi Trẻ

Chương 6 : Người Trẻ Với Cội Rễ

Chương 7 : Mục Vụ Giới Trẻ

Chương 8 : Ơn Gọi

Chương 9 : Phân Ðịnh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page