Tông huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Amazon

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

Querida Amazonia (Amazon Thân Yêu)

(Bản dịch Việt ngữ của Vũ Văn An)

 

Chương Một: Giấc Mơ Xã Hội

Chương Hai: Giấc Mơ Văn Hóa

Chương Ba: Giấc Mơ Sinh Thái

Chương Bốn: Giấc Mơ Kinh Tế

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page