Nhiều linh mục tại Linz

dành tiền nghỉ hè giúp người túng quẫn

 

Nhiều linh mục tại Linz dành tiền nghỉ hè giúp người túng quẫn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Linz (RVA News 19-06-2020) - Nhiều linh mục thuộc giáo phận Linz, bên Áo dành tiền nghỉ hè năm 2020 để giúp đỡ những người túng quẫn.

Linh mục Willi Vieboeck, đại diện Giám mục, người khởi xướng sáng kiến này, giải thích với tuần báo của giáo phận Linz rằng: "Lý do của sáng kiến này là: không phải chỉ cổ võ tình liên đới, nhưng chính mình phải sống tình liên đới trước".

Số tiền các linh mục ở Linz hưởng ứng giúp đỡ, được gửi tới chương trình cứu trợ cấp thiết của tổ chức bác ái Caritas, vì những người nghèo, người thất nghiệp, thường tìm đến Caritas trước tiên để xin giúp đỡ.

Sau khi cha đại diện Giám mục Willi Vieboeck đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong thời gian ngắn, đã có 25 linh mục ủng hộ. Nhiều linh mục khác cho biết sẵn sàng đi tới quyết định tương tự. Một số vị khác cho biết sẽ dành một phần lương của mình để đóng góp vào quĩ của Caritas giáo xứ liên hệ. Cha Vieboeck cho biết, đối với các cộng đoàn dòng tu, trong đó các thành phần chỉ có một số ít tiền, cộng đoàn đang suy nghĩ về sáng kiến này và sẽ đóng góp trong tư cách cộng đoàn.

(KNA 18-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page