Hội đồng Giám mục Italia

dành thêm ba triệu Euro giúp Phi châu

 

Hội đồng Giám mục Italia dành thêm ba triệu Euro giúp Phi châu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 14-05-2020) - Hội đồng Giám mục Italia đã quyết định dành thêm ba triệu Euro để giúp các nước Phi châu và các nước nghèo khác trong kỳ đại dịch Covid-19 hiện nay.

Ngân khoản này thêm vào số tiền sáu triệu Euro trợ giúp trước đây, trích từ số tiền gọi là "tám phần ngàn", được các công dân Italia dành cho Giáo hội Công giáo tại nước này, khi khai thuế lợi tức với chính phủ.

Thông cáo ngày 13 tháng 5 năm 2020 của các giám mục nói rằng: "Với ý thức vì đại dịch Covid-19, tình trạng vốn đã thê thảm tại các nước Phi châu và các nước nghèo khác có thể trở nên thảm hại hơn, nên đoàn Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia đã ủy thác cho Ban Bác ái hỗ trợ các nước thuộc Thế giới Thứ ba và Caritas Italia, đề ra một kế hoạch hoạt động giúp gia tăng con số các dự án, chọn lựa trong đó các dự án do các nhà thương và tổ chức Công giáo hoạt động tại các lãnh thổ đệ trình và được coi là có giá trị".

Lãnh vực trợ giúp vẫn là y tế và huấn luyện. Xét vì hoàn cảnh trầm trọng hiện nay, các dự án được tài trợ phải được hoàn thành trong vòng ba tháng, từ sau khi được tài trợ.

(Sir 13-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page