Tòa Thánh ban ơn Toàn xá

trước đại dịch coronavirus

 

Tòa Thánh ban ơn Toàn xá trước đại dịch coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 21-03-2020) - Tòa Ân giải tối cao ban ơn Toàn xá cho các tín hữu bị cách ly, các nhân viên y tế, thân nhân và các tín hữu trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay, theo những điều kiện được Tòa ấn định.

Trong sắc lệnh ký ngày 19 tháng 3 năm 2020 và công bố hôm sau đó, Tòa Ân Giải tối cao khẳng định rằng:

"Ðể tất cả những người đang đau khổ vì dịch Covid-19, có thể tái khám phá "chính giá trị đau khổ cứu độ của Chúa Kitô" (Tông thư Khổ đau cứu độ, 30)..., Tòa Ân giải này, tín thác nơi lời Chúa Kitô và, trong tinh thần đức tin, coi nạn dịch hiện nay là điều cần phải sống như dịp hoán cải bản thân, - do năng quyền của Ðức Thánh cha, - Tòa ban ơn Toàn xá theo những qui định sau đây:

I - Ơn Toàn xá được ban cho các tín hữu bị nhiễm coronavirus đang bị cách ly, do qui định của nhà chức trách y tế, trong các nhà thương hoặc tại tư gia, nếu họ có lòng xa lánh bất kỳ tội lỗi nào, và qua các phương tiện truyền thông, hiệp ý tham dự thánh lễ, các buổi đọc Kinh Mân côi, Ðàng Thánh giá, hoặc các hình thức đạo đức khác, hoặc ít là đọc kinh Tin kính, kinh Lạy Cha và khẩn cầu Ðức Trinh Nữ Maria, dâng thử thách ấy trong tinh thần tin tưởng nơi Thiên Chúa và bác ái với anh chị em, với ý muốn chu toàn các điều kiện thường lệ (là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Ðức Thánh cha) vừa khi có thể.

II - Các nhân viên y tế, thân nhân và những ai, noi gương người Samaritano nhân lành, chịu nguy cơ bị lây nhiễm, trợ giúp các bệnh nhân bị coronavirus, theo lời Chúa Cứu Thế: "Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì bạn hữu mình (Ga 15,13)", thì họ cũng được hưởng ơn Toàn xá theo cùng những điều kiện vừa nói.

III - Ngoài ra, Tòa Ân giải tối cao cũng vui lòng ban ơn Toàn xá với cùng những điều kiện nói trên, trong dịp đại dịch hoàn cầu hiện nay, cho các tín hữu nào viếng Mình Thánh Chúa, hoặc chầu Thánh Thể, hay đọc Kinh thánh ít là nửa giờ, hoặc đọc Kinh Mân côi, hoặc đi Ðàng Thánh giá, hay đọc Chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót, để khẩn cầu Thiên Chúa Toàn Năng chấm dứt nạn dịch, ban ơn an ủi cho những người đang đau khổ vì dịch này, và ban ơn cứu độ vĩnh cửu cho những người Chúa đã gọi về với Ngài.

IV - Giáo hội cầu nguyện cho những người không thể lãnh nhận Bí tích Xức dầu bệnh nhân và Mình Thánh Chúa như của ăn đàng, phó thác cho lòng Chúa Thương Xót tất cả và từng người, trong niềm hiệp thông của các thánh và ban ơn Toàn xá cho tín hữu sắp qua đời, miễn là họ sẵn sàng và trong cuộc sống, họ thường đọc vài kinh nguyện (trong trường hợp này Giáo hội bổ túc 3 điều kiện thông thường phải có). Ðể được ơn toàn xá ấy, nên dùng ảnh Chúa chịu đóng đanh hoặc Thánh giá (Xc. Danh mục các ân xá, n.12). (...)

Sắc lệnh mang chữ ký của Ðức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh Tòa Ân giải tối cao và của vị Phó Chánh Tòa là Ðức ông Krzysztof Nykiel.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page