Các giám mục miền Amazzonia

sắp xin phép Ðức Thánh cha

truyền chức linh mục cho người có gia đình

 

Các giám mục miền Amazzonia sắp xin phép Ðức Thánh cha truyền chức linh mục cho người có gia đình.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mainz (RVA News 07-03-2020) - Ðức ông Pirmin Spiegel, Giám đốc điều hành tổ chức bác ái Misereor của Hội đồng Giám mục Ðức, cho biết trong những tuần lễ tới đây, các giám mục Brazil thuộc các miền ở Amazzonia sẽ xin phép Ðức Thánh cha cho truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình.

Ðức ông Spiegel tuyên bố như trên hôm 04 tháng 03 năm 2020 tại Ðại hội mùa xuân của Hội đồng Giám mục Ðức, nhóm tại thành phố Mainz từ ngày 02 đến 05 tháng 03 năm 2020.

Theo Ðức ông Spiegel, việc truyền chức linh mục như thế là điều phù hợp với tinh thần của Ðức Thánh cha Phanxicô, vì những giáo phận địa phương có thể thẩm định tình hình rõ hơn Vatican, và biết đâu là những biện pháp cần đề ra để bảo đảm việc cử hành thánh lễ đều đặn cho các tín hữu ở miền Amazzonia.

Tại Ðại hội của các giám mục Ðức, Ðức cha Franz Josef Overbeck, Chủ tịch tổ chức bác ái Adveniat của Hội đồng Giám mục Ðức, chuyên trợ giúp Giáo hội tại Mỹ La tinh, nói rằng sau khi công bố Tông huấn Querida Amazonia, miền Amazonia yêu quí, vấn đề truyền chức linh mục cho những người có gia đình vẫn tiếp tục giữ nguyên tính cách thời sự. Ðây là vấn đề tiếp tục nóng bỏng, vì không dễ đưa các linh mục từ các nơi khác đến hoạt động tại miền Amazzonia.

Ðức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục Giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ðức về Giáo hội hoàn vũ, thì giải thích rằng trong Tông huấn về miền Amazzonia, Ðức Thánh cha nói Văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục về miền này vẫn có giá trị và phải được áp dụng. Vậy mà trong Văn kiện chung kết, đa số các nghị phụ đã thông qua đoạn ủng hộ vấn đề truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình. Tuy nhiên việc áp dụng cụ thể cho miền Amazzonia cần phải được bàn luận. Theo giáo luật hiện hành, chỉ có thể truyền chức linh mục cho những người có gia đình nếu có sự chuẩn chước của Tòa Thánh.

Ðức Tổng giám mục Schick nói rằng về việc truyền chức cho phụ nữ không có sự cởi mở từ phía Ðức Thánh cha Phanxicô: Ngài đã xác quyết vấn đề này đã được đóng lại với Tông thư của Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II, với tựa đề "Ordinatio sacerdotalis", truyền chức linh mục.

(KNA 4-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page