Dẫn người khác đến với Ðức Kitô

qua đức ái và niềm hy vọng

 

Ðức Thánh Cha: Dẫn người khác đến với Ðức Kitô qua đức ái và niềm hy vọng.

Văn Yên, SJ

Vatican (Vatican News 3-10-2019) - Lúc 12 giờ 30 ngày 03 tháng 10 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô gặp khoảng 90 tham dự viên của Tổng hội Dòng các nữ tu thánh Orsola. Chủ đề của Tổng hội này là "Cộng đoàn phổ quát, cùng tiến tới một đời sống mới".

Khởi đi từ chủ đề của Tổng hội, Ðức Thánh Cha nói với các thành viên Tổng hội: "Cộng đoàn và phổ quát" là hai điều dường như đối ngược nhau. "Cộng đoàn" nói về những người cùng nhau chia sẻ một môi trường khá chặt, như cộng đoàn dòng tu, cộng đoàn giáo xứ... Trong khi đó, tính từ "phổ quát" chỉ đến một thực tại rộng lớn, đi đến tận cùng trái đất. Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong một thời đại liên kết, tạo nên một "cộng đoàn phổ quát", nơi đó, những vấn đề nẩy sinh không thuộc riêng một ai, như về kinh tế, môi trường, di dân... Vì thế, cần giải quyết cùng nhau.

Với vế thứ hai của chủ đề, "cùng tiến tới một đời sống mới", Ðức Thánh Cha mời gọi các nữ tu Dòng Orsola tạo nên một cuộc sống mới, mang nhiều người đến với Ðức Kitô qua niềm hy vọng và đức ái trong đời sống chứng tá và dấn thân về giáo dục. (CSR_5762_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page