Giáo hội tại Thánh địa gia tăng

chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

 

Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt.

Ngọc Yến

Haifa (Vatican News 1-09-2019) - Thứ bảy ngày 31 tháng 8 năm 2019, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Ðất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.

Cha Mikhael cho biết: "Trong giai đoạn chuẩn bị chúng tôi chủ yếu quan tâm đến việc truyền bá rộng rãi thông tin về việc cử hành Tháng truyền giáo đặc biệt và những hoạt động của nó. Sau đó, chúng tôi sẽ tập trung các đại diện của các giáo xứ và xem xét các đề xuất, sáng kiến mà họ dự định tổ chức và thúc đẩy ở các vùng khác nhau. Cuối cùng chúng tôi sẽ cố gắng xác định chương trình tổng thể để trình bày cho các giám mục". Cha Giám đốc nhấn mạnh: một yếu tố có liên quan đến sự tham gia của các cộng đoàn địa phương trong việc xác định các sáng kiến sẽ là điểm đặc biệt của Tháng truyền giáo. Cha giải thích: "Ðây không phải là việc thực hiện từ trên một loạt các sáng kiến nhưng nhắm làm nổi bật chiều kích truyền giáo đặc trưng cho mọi thực hành và năng động của Giáo hội".

Trong tháng 8 năm 2019, một cuộc họp cũng được tổ chức tại Beit Jala. Hiện diện tại buổi gặp gỡ có sự tham dự của Ðức Cha Giacinto Boulos Marcuzzo, Giám quản tòa thượng phụ tại Giêrusalem và Palestina cùng với các đại diện của các hoạt động mục vụ của các khu vực Giêrusalem và Bêlem. Việc nâng cao nhận thức của các cộng đoàn địa phương liên quan đến việc cử hành Tháng Truyền giáo được 4 nữ tu truyền giáo Comboni thực hiện. Trong cuộc gặp gỡ, một điều được chú ý trong Tháng Truyền giáo đó là việc cử hành trọng thể Ðức Maria Nữ Vương Palestine (27 tháng 10). (CSR_4903_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page