Quốc hội Mêhicô bác bỏ dự luật

hợp pháp phá thai và hôn nhân đồng tính

 

Quốc hội Mêhicô bác bỏ dự luật hợp pháp phá thai và hôn nhân đồng tính.

Hồng Thủy

Mehico (Vatican News 30-05-2019) - Một phần trong sáng kiến cải cách hiến pháp, đang tìm cách hợp pháp hóa phá thai và hôn nhân đồng tính ở Mêhicô, đã không được cơ quan lập pháp của quốc gia thông qua.

Thông qua dự luật bình đẳng giới tính

Dự luật bình đẳng giới tính đã được tranh luận và phê duyệt ở cả hai viện của Quốc hội Mêhicô ngày 23 tháng 05 năm 2019. Dự luật đó yêu cầu một nửa nhân sự làm việc trong các dịch vụ xã hội là phụ nữ.

Bác bỏ quyền phá thai và hôn nhân đồng tính

Porfirio Munoz Ledo, chủ tịch Hạ viện và là thành viên của Phong trào Tái sinh Quốc gia, đã đề xuất rằng dự luật thiết lập quyền phá thai và hôn nhân đồng tính. Tuy nhiên, những đề xuất này không được đưa vào phiên bản cuối cùng của dự luật vì không được ủng hộ rộng rãi.

Dự luật cần ít nhất 17 bang phê chuẩn để có hiệu lực.

Mêhicô cần một nền văn hóa sự sống và gia đình

Rodrigo Iván Cortés, chủ tịch của phong trào Mặt trận Quốc gia vì Gia đình, nhận xét rằng "sáng kiến của Porfirio Munoz Ledo là Hộp Pandora, vì dưới bề tiền của sự bình đẳng giới tính, những gì nó đưa ra là những yếu tố của một tâm thức ngừa thai và lý thuyết về giống thậm chí mạnh mẽ hơn". Ông cũng cho biết: "Ðối với Mặt trận Quốc gia vì Gia đình, chúng tôi đang có một chiến dịch để nói với Munoz Ledo rằng Mêhicô không cần thêm văn hóa của cái chết. Mêhicô không cần các ý thức hệ thực dân, được áp đặt lên nó, ví dụ như giới tính. Những gì Mêhicô cần là một nền văn hóa sự sống và gia đình".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page