Tự sắc của Ðức Thánh Cha Phanxicô

giải tán Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei

 

Tự sắc của Ðức Thánh Cha Phanxicô giải tán Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei.

Ðặng Tự Do

Vatican (VietCatholic News 19-01-2019) - Trong số ra ngày 19 tháng Giêng năm 2019, tờ Quan Sát Viên Rôma đã công bố một Tông Thư dưới dạng tự sắc của Ðức Thánh Cha Phanxicô giải tán Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei (Giáo Hội Chúa), được thành lập bởi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong tự sắc cùng tên vào ngày 2 tháng 7 năm 1988.

Dưới đây là bản dịch Việt ngữ toàn văn Tông Thư dưới dạng tự sắc này của Ðức Thánh Cha Phanxicô:

 

Trong hơn ba mươi năm qua, Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei (Giáo Hội Chúa), được thành lập bởi tự sắc Ecclesia Dei, ngày 2 tháng 7 năm 1988, đã thực thi với lòng chân thành và đáng khen ngợi nhiệm vụ cộng tác với các Giám mục và các Bộ của Giáo Triều Rôma trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho sự hiệp thông đầy đủ với Tòa Thánh của các linh mục, chủng sinh, các cộng đồng hoặc cá nhân nam nữ tu sĩ đã từng gắn bó với Huynh Ðoàn do Ðức Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre sáng lập, là những người muốn duy trì sự hiệp nhất với Người kế vị Thánh Phêrô trong Giáo Hội Công Giáo, trong khi vẫn muốn giữ truyền thống linh đạo và phụng vụ của họ.[1]

Nhờ thế, Ủy ban đã có thể thực thi quyền lực và thẩm quyền của mình đối với các Hiệp hội và Ðoàn thể nói trên nhân danh Tòa Thánh, trừ khi có quy định khác.[2]

Sau đó, với tự sắc Summorum Pontificum ngày 7 tháng 7 năm 2007, Ủy ban Giáo hoàng đã mở rộng quyền lực của Tòa thánh đối với các tổ chức và cộng đồng tu sĩ gắn bó với hình thức ngoại thường của Nghi lễ Rôma và các truyền thống tu trì trước đó, duy trì sự giám sát đối với việc thi hành và áp dụng các quy định của tự sắc này.[3]

Hai năm sau đó, Người tiền nhiệm đáng kính Bênêđíctô XVI của tôi, với tự sắc Ecclesiae Unitatem, ngày 2 tháng 7 năm 2009, đã tổ chức lại cấu trúc của Ủy ban Giáo hoàng, để làm cho nó phù hợp hơn với tình huống mới được tạo ra do sự dỡ bỏ vạ tuyệt thông áp đặt trước đó đối với bốn giám mục [của Huynh Ðoàn Thánh Piô X] được tấn phong mà không được sự phê chuẩn của Ðức Giáo Hoàng. Hơn nữa, xem xét rằng, sau một hành động ban ơn như vậy, các vấn đề được giải quyết bởi Ủy ban Giáo hoàng này giờ đây chủ yếu chỉ còn là vấn đề tín lý, người tiền nhiệm của tôi đã liên kết Ủy ban với Bộ Giáo lý Ðức tin một cách hữu cơ hơn, trong khi vẫn giữ các mục tiêu ban đầu của nó, nhưng sửa đổi cấu trúc cho phù hợp. [4]

Cuộc họp thứ tư hàng tuần của Bộ Giáo lý Ðức tin vào ngày 15 tháng 11 năm 2017 đã đề nghị rằng cuộc đối thoại giữa Tòa thánh và Huynh Ðoàn Thánh Piô X nên được tiến hành trực tiếp bởi Bộ Giáo lý Ðức tin. Vì các vấn đề được giải quyết về bản chất là các vấn đề tín lý, nên tôi đã chấp thuận đề nghị ấy trong buổi tiếp kiến dành cho Ðức Hồng Y Luis Ladaria, SJ vào ngày 24 tháng 11 2017. Ðề nghị này cũng đã được tán thành bởi Phiên họp toàn thể của Bộ Giáo lý Ðức tin được tổ chức từ ngày 23 đến 26 tháng Giêng năm 2018. Do đó, tôi đã đến quyết định sau đây, sau khi suy nghĩ chín chắn.

Xem xét vào thời điểm hôm nay các điều kiện đã đưa Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến việc thành lập Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei; đồng thời nhận thấy rằng các tổ chức và cộng đồng tu sĩ thường cử hành thánh lễ với hình thức ngoại thường ngày nay đã đạt được sự ổn định về số lượng và cuộc sống của họ; và cũng thấy rằng các mục tiêu và các vấn đề được giải quyết bởi Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei về bản chất chủ yếu là các vấn đề tín lý; với mong muốn rằng những mục tiêu này là rõ ràng hơn bao giờ đối với lương tâm của các cộng đồng giáo hội, với Tông Thư dưới dạng tự sắc này:

Tôi truyền rằng:

1. Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei, được thành lập vào ngày 2 tháng 7 năm 1988 với tự sắc Ecclesia Dei, nay được giải tán.

2. Các nhiệm vụ của Ủy ban nêu trên được chuyển giao hoàn toàn cho Bộ Giáo lý Ðức tin, trong một Phân Bộ đặc biệt sẽ được thiết lập để tiếp tục công việc giám sát, thúc đẩy và bảo vệ mà cho đến nay được thực hiện bởi Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei vừa được giải tán.

Ngân sách của Ủy ban Giáo hoàng là một phần trong kế toán thông thường của Bộ nói trên.

Hơn nữa, tôi truyền rằng tự sắc này phải được chấp hành bất kể nếu có điều gì mâu thuẫn, ngay cả khi đáng được đề cập cụ thể. Tự sắc được công bố trong ấn bản ngày 19 tháng Giêng năm 2019 của tờ Quan Sát Viên Rôma, có hiệu lực ngay lập tức, và sau đó được đưa vào công báo chính thức của Tòa thánh, Acta Apostolicae Sedis.

Ban hành tại Ðền Thờ Thánh Phêrô ở Rôma, ngày 17 tháng Giêng năm 2019, trong năm thứ Sáu triều Giáo hoàng của tôi.

+ Ðức Giáo Hoàng Phanxicô

- - - - - - - - -

[1] Xem: Joannes Paulus PP. II, Litterae Apostolicae 'Motu proprio datae', Ecclesia Dei adflicta', 2 Iulii 1988, AAS, LXXX (1988), 12 (15 Nov. 1988), 1495-1498, 6a.

[2] Xem: Rescriptum ex Audientia Sanctissimi, 18 Oct. 1988, AAS, LXXXII (1990), 5 (3 Maii 1990), 533-534, 6.

[3] Xem: Benedictus PP. XVI, Litterae Apostolicae 'Motu proprio datae', Summorum Pontificum, 7 Iulii 2007, AAS, XCIX (2007), 9 (7 Sept. 2007), 777-781, 12.

[4] Xem: Benedictus PP. XVI, Litterae Apostolicae 'Motu proprio datae', Ecclesiae unitatem, 2 Iulii 2009, AAS, CI (2009), 8 (7 Aug. 2009), 710-711, 5.

(Source: Libreria Editrice Vaticana LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI "MOTU PROPRIO" DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO CIRCA LA PONTIFICIA COMMISSIONE "ECCLESIA DEI")

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page