Bổ nhiệm Chánh Văn phòng

Hội đồng Giám mục Việt Nam

 

Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.


Linh mục Giuse Ðào Nguyên Vũ, S.J., Chánh Văn phòng kiêm Quản lý Trụ sở Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.


Roma (WHÐ 09-03-2018) - Ngày 09 tháng 03 năm 2018, trong phiên khai mạc Hội nghị Thường niên kỳ I-2018 của Hội đồng Giám mục Việt Nam họp tại Foyer Phát Diệm, Rôma, Ðức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ký quyết định bổ nhiệm linh mục Giuse Ðào Nguyên Vũ, S.J., vào chức vụ Chánh Văn phòng kiêm Quản lý Trụ sở Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Ðảm nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục trước đây là cha Louis Nguyễn Anh Tuấn. Cha Louis Tuấn đã được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Sàigòn từ ngày 25 tháng 08 năm 2017, nên cần có một linh mục khác trong chức vụ này.

Cha Giuse Ðào Nguyên Vũ hiện đang là Thư ký Uỷ ban Mục vụ Di dân của Hội đồng Giám mục và Ðại diện giám mục đặc trách ngoại kiều tại Tổng giáo phận Sàigòn.

Sau đây là Văn thư bổ nhiệm:

 

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

Văn Thư Bổ Nhiệm

Số 001/VT/18/HÐGMVN

 

- Căn cứ Quy chế Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phê duyệt trong Hội nghị thường niên từ 25-29/04/2011 tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn;

- Căn cứ đề xuất của Ban Thường Vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam trong cuộc họp ngày 20/12/2017 tại Ðan Viện Châu Sơn, Nho Quan, Ninh Bình;

- Căn cứ sự chấp thuận của đương sự được đề cử,

 

Nay Quyết Ðịnh

Bổ Nhiệm Linh Mục Giuse Ðào Nguyên Vũ, SJ

Giữ Chức Vụ Chánh Văn Phòng

Kiêm Quản Lý Trụ Sở Văn Phòng

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

(72/12 Trần quốc Toản, phường 8, quận 3, TP. Sài Gòn)

 

Với các điều khoản sau đây:

Ðiều 1: Thi hành nhiệm vụ theo đúng Quy chế Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Ðiều 2: Nhiệm vụ Chánh văn phòng do Ðức cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam chỉ đạo.

Ðiều 3: Nhiệm vụ Quản lý do Ðức cha Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chỉ đạo.

Ðiều 4: Nhiệm kỳ của đương sự kéo dài đến khi có quyết định mới của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Ðiều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Làm tại Roma, ngày 09/03/2018

(Ấn ký)

+ Giuse Nguyễn Chí Linh

Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế

Giám quản Giáo phận Thanh Hóa

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam

 

Nơi nhận:

- Các thành viên Hội đồng Giám mục Việt Nam

- Ban Tôn Giáo Chính Phủ và Ban Tôn Giáo TP Sài Gòn

- Thư ký các giáo tỉnh và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

- Lưu văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

 

WHÐ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page