Bổ nhiệm Tân Giám đốc

Hội đồng Giáo hoàng về Truyền giáo

tại Việt Nam

 

Bổ nhiệm Tân Giám đốc Hội đồng Giáo hoàng về Truyền giáo tại Việt Nam.

Roma (WHÐ 06-08-2017) - Ngày 06 tháng 06 năm 2017, Toà Thánh đã bổ nhiệm linh mục Giêrônimô Nguyễn Ðình Công, giáo phận Xuân Lộc làm giám đốc Hội đồng Giáo hoàng về Truyền giáo tại Việt Nam, thay thế linh mục Ðaminh Ngô Quang Tuyên, giáo phận Sài Gòn, đã mãn nhiệm.

Linh mục Giêrônimô Nguyễn Ðình Công sinh ngày 03 tháng 03 năm 1971, học triết học và thần học tại Ðại chủng viện thánh Giuse, Sài Gòn (1997-2003) và thụ phong linh mục ngày 30 tháng 09 năm 2005 tại giáo phận Xuân Lộc. Sau khi thụ phong, cha Công được bổ nhiệm làm phó xứ Hà Nội, giáo phận Xuân Lộc (2005-2007). Từ năm 2007 đến 2015 cha được gửi đi du học tại Học viện Ðời sống Thánh hiến Á châu (ICLA) và Ðại học Santo Tomas (UST), Manila, Philippines, tốt nghiệp với văn bằng tiến sĩ thần học, chuyên ngành Truyền giáo học. Từ năm 2011 đến nay, cha làm Phó ban Loan báo Tin mừng, sau đó, làm Trưởng ban. Từ năm 2012 đến nay, cha làm giáo sư môn Truyền giáo học tại Ðại chủng viện Thánh Giuse, Xuân Lộc. Hiện nay cha đang làm chánh xứ giáo xứ Thịnh An, giáo phận Xuân Lộc và là linh mục Thừa sai Lòng Chúa Thương Xót của Toà Thánh.

Hội đồng Giáo hoàng về Truyền giáo bao gồm:

1) Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo (Pontifical Missionary Union - PMU) nhằm thúc đẩy tinh thần và hoạt động truyền giáo nơi hàng giáo sĩ.

2) Hoạt động Giáo hoàng Truyền giáo của Hội Truyền bá Ðức tin (Pontifical Society for The Propagation of The Faith - PSPF) nhằm mở rộng trái tim của tất cả các tín hữu để hướng về truyền giáo bằng việc đóng góp tinh thần cũng như của cải để mở rộng Nước Chúa.

3) Hội Thánh Phêrô Tông đồ (Pontifical Society of Saint Peter the Apostle - PSSPA) nhằm gây ý thức về truyền giáo nơi các cộng đoàn tín hữu, khích lệ họ cộng tác vào việc đào tạo các linh mục và tu sĩ nam nữ là những nhà truyền giáo tương lai.

4) Hội Nhi đồng Thánh (Pontifical Society of Missionary Childhood - MCA) nhằm khích lệ và hướng dẫn tinh thần truyền giáo nơi các thiếu nhi để giúp các em ý thức sống giá trị cao cả của người con Chúa và hăng say loan báo Tin mừng.

Sau đây là Sắc lệnh bổ nhiệm của Bộ Rao giảng Tin mừng cho các Dân tộc:

 

Bộ Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc

Sắc Lệnh

Trong lúc chức vụ Giám đốc Quốc gia (Ðiều hành Toàn Quốc) về hoạt động Truyền giáo thuộc Giáo hoàng bị khuyết vị tại Việt Nam, sau khi tham khảo ý kiến của các vị hữu trách và cân nhắc các khía cạnh liên quan, Bộ Truyền giáo, bằng Sắc lệnh này, tuyển chọn, bổ nhiệm và cắt đặt:

Linh mục

Hieronimo Nguyễn Ðình Công

Giáo sĩ thuộc giáo phận Xuân Lộc

làm Giám Ðốc Quốc Gia Tại Việt Nam

(Ðiều Hành Toàn Quốc Tại Việt Nam)

Của Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo dành cho các giáo sĩ cũng như những nam nữ tuyên khấn ba lời khuyên Phúc âm, và các Hoạt động Giáo hoàng Truyền giáo của Hội Truyền bá Ðức tin, của Hội Thánh Phêrô Tông đồ và của Hội Nhi đồng Thánh, trong nhiệm kỳ 5 năm (2017-2022), với mọi quyền lợi và nghĩa vụ, trách nhiệm và đặc ân của chức vụ này theo Quy chế được Giáo hoàng phê chuẩn và theo Huấn thị của Bộ này.

Ðược ban hành tại Rôma,

từ trụ sở của chính Bộ Rao giảng Tin mừng cho các Dân tộc,

ngày 06 tháng Sáu năm 2017.

Ấn ký

+ Hồng y Fernando Filoni

Bộ trưởng

+ Tổng Giám mục Savio Hàn Ðại Huy

Thư ký

 

WHÐ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page