Chăn dắt Dân Chúa

với lòng khiêm tốn

 

Chăn dắt Dân Chúa với lòng khiêm tốn.

Vatican (Vat. 2-06-2017) - Chúa Giêsu đã trao phó đoàn chiên của Chúa cho thánh Phêrô, một người từng phạm tội chối Chúa ba lần. Chúa mời gọi Phêrô hãy chăn dắt đoàn chiên trong khiêm nhường và yêu thương, ngay cả khi đoàn chiên có đầy những sai lầm và tội lỗi. Ðức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng thứ sáu 2 tháng 6 năm 2017 tại nhà nguyện Marta.

Chúa Giêsu chọn một tội nhân để chăn dắt đoàn chiên

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Phục Sinh đã trò chuyện với Phêrô trên bờ biển hồ. Người hỏi ông ba lần câu hỏi về lòng yêu mến, và Người đã trao phó đoàn chiên cho ông chăm sóc dẫn dắt. Chúa Giêsu đã chọn như thế, chọn kẻ tội lỗi nhất giữa các tông đồ: các tông đồ khác thì chạy trốn, còn Phêrô thì chối Chúa. Khi trao đoàn chiên cho Phêrô, Chúa chỉ hỏi ông về tình yêu mến.

Yêu thương chăn dắt đoàn chiên cho dù đoàn chiên sai lỗi

Người chăm sóc đoàn chiên của Chúa, không phải là bậc đứng đầu cao nhất, cũng không phải là bậc cai trị vĩ đại. Không, không phải thế. Người ấy phải chăn dắt chiên với lòng khiêm nhường, với lòng yêu thương giống như Chúa Giêsu đã làm. Ðây là sứ mạng mà Chúa Giêsu trao cho Phêrô. Sứ mạng ấy được thực thi với đầy tình yêu mến, ngay cả giữa những sai lầm và tội lỗi của đoàn chiên. Có thể người mục tử sẽ nói: Tại sao những con chiên ấy không phải là con chiên của Ngài, mà lại là con chiên của con? Nhưng Chúa sẽ đáp lại: "Nếu con là bạn của Ta, thì con cũng phải làm bạn với những con chiên ấy".

Phêrô bị đóng đinh ngược

Phêrô là người mạnh mẽ tuyên xưng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, là Con Thiên Chúa. Ông cũng là người chối Chúa cách quyết liệt ba lần. Và ông cũng là người sám hối khóc lóc thảm thiết. Sau cả cuộc đời phục vụ Chúa, ông đón nhận cái chết giống như Chúa. Ðó là bị đóng đinh trên thập giá. Nhưng ông không dám được đóng đinh giống như Chúa, mà ông xin cho được đóng đinh ngược, để diễn tả lòng khiêm hạ rằng, chỉ có một Chúa mà thôi, còn ông chỉ là người tôi tớ chỉ là người phục vụ. Nguyện xin Chúa đổ tràn ân sủng xuống trên chúng ta, để chúng ta nhận ra rằng: chúng ta chỉ là tội nhân, và chỉ có một Chúa là Chúa Giêsu, còn chúng ta chỉ là người đầy tớ người phục vụ.

 

Tứ Quyết, SJ

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page