Ðức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm

Giám mục Chính toà giáo phận Bà Rịa

được bổ nhiệm làm

Giám quản Tông toà giáo phận Phan Thiết

 

 

Ðức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Chính toà giáo phận Bà Rịa, được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà giáo phận Phan Thiết.


Ðức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Chính toà giáo phận Bà Rịa, được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà giáo phận Phan Thiết.


Phan Thiết (WHÐ 17-03-2017) - Ngày 14 tháng 03 năm 2017, Bộ Phúc âm hoá các Dân tộc (Bộ Truyền giáo) đã bổ nhiệm Ðức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Chính toà giáo phận Bà Rịa, làm Giám quản Tông toà giáo phận Phan Thiết "do khuyết vị và theo sự xếp đặt của Toà Thánh" (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis).

Sau đây là bản dịch Việt ngữ Sắc lệnh bổ nhiệm:

 

Prot.n.916/17

Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc

 

Sắc Lệnh

Vì Giáo phận Phan Thiết đang khuyết vị do Ðức Giám Mục Vũ Duy Thống đã qua đời, Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc, trong ý muốn tìm đặt người điều hành cho Giáo phận này, sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng và lắng nghe ý kiến những người liên quan, với năng quyền đặc biệt do Ðức Thánh Cha Phanxicô ban, nay bổ nhiệm và thiết lập:

Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm,

Giám mục Giáo phận Bà Rịa,

Làm Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết

"do khuyết vị và theo sự xếp đặt của Tòa Thánh",

Với tất cả thẩm quyền và năng quyền dành cho các Bản Quyền địa phương

Tại các địa hạt trực thuộc Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc.

Bất chấp mọi điều trái nghịch.

 

Làm tại Roma, từ Trụ sở Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc,

Ngày 14 tháng 03 năm 2017,

Hồng Y Fernando Filoni

ấn ký

 

* * *

Giáo phận Phan Thiết khuyết vị từ ngày 01 tháng 03 năm 2017 khi Ðức giám mục giáo phận là Ðức cha Giuse Vũ Duy Thống qua đời.

Ðức cha Giám quản Tôma Nguyễn Văn Trâm hiện là Giám mục Chính toà giáo phận Bà Rịa. Ngài sinh tại Bà Rịa ngày 09 tháng 01 năm 1942; thụ phong linh mục tại Bà Rịa ngày 01 tháng 05 năm 1969; được bổ nhiệm Giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc ngày 06 tháng 03 năm 1992 (lễ truyền chức giám mục: 07-05-1992); và được bổ nhiệm Giám mục Chính toà giáo phận Bà Rịa ngày 22 tháng 11 năm 2005 (lễ nhậm chức: 05-12-2005).

 

WHÐ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page