Ðiều chỉnh Nghi thức Tam nhật Vượt qua

Từ nay nữ giới cũng được Rửa chân

trong Thánh lễ Tiệc ly

 

Ðiều chỉnh Nghi thức Tam nhật Vượt qua: Từ nay nữ giới cũng được Rửa chân trong Thánh lễ Tiệc ly.

Roma (WHÐ 22-01-2016) - Ngày 20 tháng Mười Hai năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gửi thư cho Ðức hồng y Robert Sarah, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, về Nghi thức Rửa chân trong Tam nhật Vượt qua.

Trong thư, Ðức Thánh Cha viết:

"Sau khi suy xét kỹ lưỡng, tôi đi đến quyết định thay đổi phần chữ đỏ trong Sách Lễ Roma. Từ nay trở đi, những người được các mục tử chọn rửa chân không nhất thiết phải là quý ông hoặc trẻ nam, nhưng có thể từ mọi thành phần trong dân Chúa. Ðiều cần thiết là người được chọn phải được giải thích một cách thích đáng về ý nghĩa của nghi thức".

Tiếp nhận chỉ thị của Ðức giáo hoàng, ngày 6 tháng 01 năm 2016, Ðức hồng y Robert Sarah, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, đã ký Sắc lệnh "In Missa in Cena Domini" (Thánh lễ Tiệc ly), về việc điều chỉnh Nghi thức Rửa chân trong Thánh lễ Tiệc ly.

Ðiểm chính trong Sắc lệnh là:

"Ðể những người tham dự hiểu được đầy đủ ý nghĩa của nghi thức, Ðức giáo hoàng Phanxicô đã xem xét việc điều chỉnh đối với phần chữ đỏ được ghi trong Sách Lễ Roma (trang 300, số 11) là: "Linh mục chọn các vị nam giới...", nay được điều chỉnh như sau: "Linh mục chọn ra những người từ dân Chúa..." (...), như vậy các mục tử có thể chọn một nhóm nhỏ nói lên sự đa dạng và hiệp nhất các thành phần của dân Chúa duy nhất. Những người được rửa chân có thể là nam giới và nữ giới, người trẻ và người già, người mạnh khỏe và người đau yếu, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân".

 

Thành Thi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page