Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay

của Ðức Thánh Cha Phanxicôvà Giáo Triều

(9-14/03/2014)

 


 

Ðức Thánh Cha và Giáo triều Roma kết thúc tĩnh tâm Mùa Chay

Ðức Thánh Cha bắt đầu tuần tĩnh tâm mùa chay

Ðức Thánh Cha và Giáo triều Roma tĩnh tâm Mùa Chay

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page