Tòa Giám Mục Long Xuyên thông báo

ÐTC bổ nhiệm Tân Giám Mục Phụ Tá

Giuse Trần Văn Toản

 

Tòa Giám Mục Long Xuyên thông báo ÐTC bổ nhiệm Tân Giám Mục Phụ Tá Giuse Trần Văn Toản.

 

Tòa Giám Mục Long Xuyên Thông Báo

v/v Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

Tân Giám Mục Phụ Tá Giuse Trần Văn Toản

 

Kính gửi: Quý linh mục tu sĩ, chủng sinh và Anh Chị Em giáo dân giáo phận Long Xuyên.

 

Văn phòng Tòa Giám Mục Long Xuyên trân trọng thông báo:


Cha Giuse Trần Văn Toản, giám đốc Trung Tâm Mục Vụ, đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá giáo phận Long Xuyên, và là Giám Mục hiệu tòa Acalisso.


Cha Giuse Trần Văn Toản, giám đốc Trung Tâm Mục Vụ, đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá giáo phận Long Xuyên, và là Giám Mục hiệu tòa Acalisso. Tin vui này vừa được Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh công bố vào lúc 12 giờ 00 tại Rôma, tức 17 giờ 00 ngày 05 tháng 04 năm 2014 (giờ Việt Nam). Ðây thật sự là một hồng ân cao quý cho toàn thể giáo phận.

Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa đã đoái thương đến giáo phận, xin tri ân Ðức Thánh Cha Phanxicô và Tòa Thánh vì đã quan tâm tới giáo phận Long Xuyên. Xin mọi người tiếp tục hiệp ý cầu nguyện cho Ðức Tân Giám Mục.

 

Long Xuyên ngày 05 tháng 04 năm 2014

 

Văn Phòng Tòa Giám mục

Linh mục Phêrô Nguyễn Ðức Thắng

 

- - - - - -

 

Tiểu Sử Ðức Tân Giám Mục

+ Giuse Trần Văn Toản

 

Sinh ngày 07-04-1955 tại Quảng Nam

Cha: Ðaminh Trần Văn Tiến

Mẹ: Maria Trần Thị Chỉ

Rửa Tội 14/04/1955 - tại Nhà Thờ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Rước Lễ Lần Ðầu 08/12/1961 - tại Nhà Thờ Bình Cát, kênh B1,

Thêm Sức 26/12/1965 - tại Nhà Thờ Thái Bình, Xóm Mới

 

Hành Trình Ơn Gọi

1966 - 1970 Học tại tiểu chủng viện Á Thánh Phụng - Châu Ðốc

1970 - 1974 Học tại tiểu chủng viện Têrêxa - Long Xuyên

1974 - 1975 Học Triết Học tại Ðại Chủng Viện Tôma Long Xuyên

1975 - 1976 Học Triết Học tại Ðài Ðức Mẹ Tân Hiệp, Long Xuyên

1976 - 1977 Học Thần Học tại Tòa Giám Mục Long Xuyên

1977 - 1979 Giúp Xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới

1979 - 1980 Học Thần Học tại Tòa Giám Mục Long Xuyên

1980 - 1988 Giúp Xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới

28/11/1988 Chịu chức Phó Tế do Ðức Cha GB. Bùi Tuần

1988 - 1992 Thi hành tác vụ Phó Tế tại Giáo xứ Môi Khôi Láng Sen

16/1/1992 Chịu chức Linh Mục do Ðức Cha GB Bùi Tuần

1992 - 1999 Phó giáo xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới

1999 - 2000 Học tại East Asian Pastoral Institute, Manila Philippine

2000 - 2005 Học tại Ðại Học De La Salle ở Manila, Philippines và tốt nghiệp với bằng Tiến Sĩ về Giáo Dục

2006 - 2014

- Phục vụ tại Tòa Giám Mục Long Xuyên

- Phụ trách dự tu giáo phận

- Giám Ðốc Trung Tâm Mục Vụ giáo phậnLong Xuyên

- Ðiều phối sinh hoạt của các Ủy Ban và các Ban trong giáo phận

- Ðiều hướng các đoàn thể đạo đức hoạt động trong giáo phận

- Giáo sư môn Truyền Giáo Học tại Ðại Chủng Viện Thánh Quý

 

Và đây là bản văn tiếng Ý từ văn phòng báo chí Tòa Thánh:

"Il Santo Padre ha nominato Ausiliare della Diocesi di Long Xuyên, in Vietnam, il Rev. Joseph Trần Văn Toản, Direttore del Centro Pastorale della medesima Diocesi, assegnandogli la sede titolare vescovile di Acalisso. "

VESCOVO AUSILIARE DELLA DIOCESI DI LONG XUYÊN (VIETNAM )

Il Rev.do Joseph Trần Văn Toản, ènato il 7 aprile 1955 a Thái Bình, nel Nord Vietnam, ma registrato civilmente nella Provincia di Quảng Nam, Diocesi di Ðà Nẵng. Ha ricevuto la formazione sacerdotale dal 1966 al 1974, nel Seminario Minore della Diocesi di Long Xuyên, e poi, dal 1974 al 1981, nel Seminario Maggiore della medesima Sede. Ha prestato servizio, per ben 11 anni, nelle parrocchie di Môi Khôi e Thanh Quới (Diocesi di Long Xuyen), in attesa di ottenere il permesso governativo per l'ordinazione sacerdotale.

È stato ordinato sacerdote il 16 gennaio 1992, incardinato nella Diocesi di Long Xuyên.

Dopo l'ordinazione ha svolto i seguenti incarichi:

1992-1999: Vicario parrocchiale di N.S. del Rosario, Láng Sen, forania di Vinh Thanh, Diocesi di Long Xuyên;

2000-2005: Studi presso la De La Salle University di Manila, Filippine, ove ha conseguito il Dottorato in Education;

dal 2006: Direttore del Centro Pastorale e Coordinatore delle attività pastorali e missionarie della Diocesi, Rettore del Seminario Minore di St. Theresa, Insegnante di Missiologia nel Seminario Maggiore interdiocesano di Cần Thơ.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page